برپایی ایستگاه صلواتی کسب مقامهای دوم مسابقات قرآنی فرزندان همکار وزارت نیرو«مرحله کشوری » حراست شرکت توزیع برق استان لرستان در ارزیابی حراست های شرکت های توزیع برق کشور به عنوان حراست برتر کشور معرفی شد.
برپایی ایستگاه صلواتی
برپایی ایستگاه صلواتی
کسب مقامهای دوم مسابقات قرآنی «مرحله کشوری »
کسب مقامهای دوم مسابقات قرآنی فرزندان همکار وزارت نیرو«مرحله کشوری »
کسب مقام برتر حراست شرکت توزیع برق لرستان در مجموعه شرکت های توزیع برق کشور
حراست شرکت توزیع برق استان لرستان در ارزیابی حراست های شرکت های توزیع برق کشور به عنوان حراست برتر کشور معرفی شد.

برپایی ایستگاه صلواتی
برپایی ایستگاه صلواتی
1398/6/17
کسب مقامهای دوم مسابقات قرآنی فرزندان همکار وزارت نیرو«مرحله کشوری »
کسب مقامهای دوم مسابقات قرآنی «مرحله کشوری »
1398/6/12
حراست شرکت توزیع برق استان لرستان در ارزیابی حراست های شرکت های توزیع برق کشور به عنوان حراست برتر کشور معرفی شد.
کسب مقام برتر حراست شرکت توزیع برق لرستان در مجموعه شرکت های توزیع برق کشور
1398/5/12
مسابقات قرآنی مرحله شرکتی ویژه فرزندان همکاردر شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان برگزار شد
مسابقات قرآنی وزارت نیرو ویژه فرزندان همکار برگزار شد
1398/4/29