توزیع مرحله دوم لوازم التحریر ویژه طرح قبض سبز در شهرستان خرم آباد. توزیع مرحله دوم لوازم التحریر ویژه طرح قبض سبز در شهرستان نورآباد. مرکز نیکوکاری نورامید شرکت توزیع نیروی برق لرستان افتتاح شد.
توزیع مرحله دوم لوازم التحریر ویژه طرح قبض سبز در شهرستان خرم آباد.
توزیع مرحله دوم لوازم التحریر ویژه طرح قبض سبز در شهرستان خرم آباد.
توزیع مرحله دوم لوازم التحریر ویژه طرح قبض سبز در شهرستان نورآباد.
توزیع مرحله دوم لوازم التحریر ویژه طرح قبض سبز در شهرستان نورآباد.
افتتاح مرکز نیکوکاری نورامید در شرکت توزیع برق لرستان
مرکز نیکوکاری نورامید شرکت توزیع نیروی برق لرستان افتتاح شد.

توزیع مرحله دوم لوازم التحریر ویژه طرح قبض سبز در شهرستان خرم آباد.
توزیع مرحله دوم لوازم التحریر ویژه طرح قبض سبز در شهرستان خرم آباد.
1398/9/11
توزیع مرحله دوم لوازم التحریر ویژه طرح قبض سبز در شهرستان نورآباد.
توزیع مرحله دوم لوازم التحریر ویژه طرح قبض سبز در شهرستان نورآباد.
1398/9/4
مرکز نیکوکاری نورامید شرکت توزیع نیروی برق لرستان افتتاح شد.
افتتاح مرکز نیکوکاری نورامید در شرکت توزیع برق لرستان
1398/8/30
تغییر پرچم شرکت توزیع نیروی برق لرستان
تغییر پرچم شرکت توزیع نیروی برق لرستان
1398/8/29