کسب مقام برتر حراست برق لرستان در وزارت نیرو تجلیل از بسیجیان نمونه برق لرستان تصویر مأموریت ویژه
کسب مقام برتر حراست برق لرستان در وزارت نیرو
کسب مقام برتر حراست برق لرستان در وزارت نیرو
تجلیل از بسیجیان نمونه برق لرستان
تجلیل از بسیجیان نمونه برق لرستان
تصویر مأموریت ویژه
تصویر مأموریت ویژه

کسب مقام برتر حراست برق لرستان در وزارت نیرو
کسب مقام برتر حراست برق لرستان در وزارت نیرو
1397/9/20
تجلیل از بسیجیان نمونه برق لرستان
تجلیل از بسیجیان نمونه برق لرستان
1397/9/12
تصویر مأموریت ویژه
تصویر مأموریت ویژه
1397/8/28
ابلاغ مأموریت های ویژه مدیرعامل توانیر به شرکت های توزیع نیروی برق
ابلاغ مأموریت های ویژه مدیرعامل توانیر به شرکت های توزیع نیروی برق
1397/8/28