صفحه اصلي > تماس با ما > ارتباط با مسئولین معاونتها و دفاتر 
 
واحد سازمانینام و نام خانوادگیسمتموضوع پاسخگوییشماره تماسپست الکترونیکی سازمانینمابر
دفتر هیات مدیره افشین پروانه مسئول دفتر درخواست مردمی 066-33225602 info(at)ledc.ir 33201612 

تاریخ بروزرسانی :

1400-1-25