صفحه اصلي > مناقصه ها 
 

 
  عنوان مناقصه :آگهي مناقصه عمومي دو مرحله ای شماره 15/96
  آگهي در محدوده :شهرستان بروجرد
  آگهي در محدوده :شرکت توزیع برق استان لرسیتان
  بها سند :890000000
  بها سند :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :1/3/96
  آخرين مهلت :20/3/96
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :شركت توزيع نيروي برق استان لرستان درنظر دارد اجراي عمليات احداث یک باب سوله فلزی و ساختمان رفاهی و نگهبانی با کاربری انبار در شهرستان بروجرد بصورت EPC بر اساس فهرست بهاء ابنیه و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی سال 96سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به شرح اسنادمناقصه از طريق برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله ای به شركتهاي واجد شرايط و تأييد صلاحيت شده واگذار نمايد.جزئيات وشرايط مناقصه بشرح ذيل ميباشد: 1- مدت اجراي كار: از تاريخ ابلاغ قرارداد به مدت چهار ماه مي باشد . 2- -نحوه دريافت اسناد مناقصه : متقاضيان ميتوانند اسنادمناقصه را بصورت فايل PDF ازطريق سايت های ذيل دريافت نمايند: 1 - سايت شركت توزيع برق استان لرستان به آدرس : www.ledc.ir 2- شبكه اطلاع رساني معاملات توانير به آدرس : www.tender.tavanir.org.ir 3- پايگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس: www.iets.mporg.ir 4- انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای توزیع برق به آدرس: www.edca.ir ضمناً اصل فيش واريزي مبلغ000، 250ريال بابت هزينه شركت درمناقصه ميبايست بهمراه پاكات «الف» جهت مناقصه گزار ارسال گردد . 3-نحوه خريدودريافت اسناد مناقصه: واريزمبلغ 250,000ريال(دويست و پنجاه هزار ريال به حروف) به حساب شماره 0106123340002 سيبا بانک ملی ايران شعبه برق خرم آباد کد(6420) بنام شرکت توزيع برق استان لرستان وارائه فيش واريزی ومعرفی نامه کتبی. 4ـ مهلت زمانی دريافت اسنادمناقصه: ازتاريخ 1/3/96تا 10/3/96درساعات اداری از 8 صبح تا 14بعدازظهر. 5- آخرين مهلت تحويل پاكات : تاپايان وقت اداري روز شنبه مورخ 20/3/96 6- زمان و محل بازگشايي پاکات الف وب : پاكات الف وب رأس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 21/3/96در محل اتاق مديرامورپشتيباني افتتاح وپاكات فني«ب» به كميته فني ارسال ودرهمان جلسه ، زمان بازگشايي پاكات«ج» به اطلاع مناقصه گران خواهد رسيد. 7- محل تحويل پاکات پيشنهادي: خرم آباد ـ خيابان انقلاب ـ ميدان 22 بهمن(كيو) ، بلوار ولايت، بلوار حج -ساختمان حوزه ستادی شركت توزيع برق استان لرستان- دبيرخانه. 8- مبلغ ونوع تضمين شرکت درمناقصه: سپرده شرکت درمناقصه مبلغ000، 000، 467ريال (چهارصد و شصت و هفت میلیون ريال به حروف)و بصورت ضمانتنامه بانکی ياسپرده نقدی به شرح اسنادمناقصه ميباشد. 9- مبلغ برآورد : کل مبلغ برآورد به عدد000/000/900/8ريال(هشت ميليارد و نهصد میلیون ريال ) به حروف ميباشد. 10- اعتبارريالي موضوع مناقصه : ازمحل منابع داخلي شركت تأمين ميگردد. شرايط مناقصه: 1- شركت كنندگان در مناقصه مي بايست حداقل داراي رتبه 5 در رشته ابنیه باشند . 2-داشتن تجهيزات و ماشين آلات سبك و سنگين و نيروي انساني براي شركت كتنندگان در مناقصه الزامي است . 3- شرکت درردياقبول يک ياتمام پيشنهادات رسيده مختاراست 4- هزينه آگهی يک يادونوبت درروزنامه های کشوری و استانی بعهده برنده مناقصه ميباشد. 5- به پيشنهادات مبهم,مخدوش,مشروط,فاقدامضاءيادارای امضای غيرمجازوسپرده های کمترازميزان تعيين شده,چک شخصی ونظايرآن وپيشنهاداتی که بعدازانقضاءمدت مقرردرآگهی واصل شودمطلقاًترتيب اثرداده نخواهدشد. • سايراطلاعات وجزئيات دراسنادمناقصه درج شده است. براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 4-33228001 -066داخلي هاي 326 و 324 (واحدتداركات وقراردادها) و 222(واحدفني) تماس حاصل نمائيد . روابط عمومي شركت توزيع برق استان لرستان

<< بازگشت به ليست مناقصات

تاریخ بروزرسانی :

1396-3-6