فیلتر گذاری اختصاصی


فروش (مصرف) انرژي شركت توزيع نيروي برق استان لرستان در سال 1398 
نوع مصرف  واحد خانگی عمومی کشاورزی صنعتی سایر مصارف جمع کل
دوره 1  مگا وات ساعت
         
دوره 2 مگا وات ساعت             
دوره 3 مگا وات ساعت 
         
دوره 4 مگا وات ساعت             
دوره 5 مگا وات ساعت 
         
دوره6 مگا وات ساعت             
جمع کل مگا وات ساعت 
         

 

تاریخ بروزرسانی :

1398-3-30