فیلتر گذاری اختصاصی

موجودي چاه هاي كشاورزي برقدار شده در سال 1400
شرح واحد فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی  بهمن اسفند
تعداد حلقه 6195 6215 6256 6276 6281          
 
متوسط دیماند کیلو وات 49.97 49.93 49.84 49.79 49.82          
 
مصرف انرژی مگا وات ساعت 19461.873 27881.073 34486.777 194848.046 84537.693          
 

تاریخ بروزرسانی :

1400-6-25