صفحه اصلي > نظرسنجی > نظرسنجی خدمات الکترونیکی 
 
نظرسنجی خدمات الکترونیکی شناسنامه‌دار
عنوان ۲۴ خدمت الکترونیکی شناسنامه‌دار
درخواست انشعاب جدید درخواست تسویه حساب درخواست افزایش/کاهش
درخواست تفکیک/ادغام سوابق پرداخت مشترک اطلاح سرویس انشعاب
وصل مجدد انشعاب قطع موفت انشعاب نصب مجدد انشعاب
تغییر مکان داخلی جمع آوری موقت انشعاب جمع آوری دائم انشعاب
آزمایش کنتور تغییر نام مشترک درخواست اصلاح نام
آزمایش کنتور تغییر نام مشترک درخواست اصلاح نام
درخواست اصلاح اطلاعات درخواست تغییر تعرفه صدور قبض المثنی
درخواست بررسی صورتحساب درخواست تسویه حساب سوابق پرداخت مشترک
آیا خدمت مورد نظر پوشش دهنده تمامی نیازهای شما می باشد؟ بلی خیر
آیا اطلاع رسانی در خصوص چگونگی خدمت الکترونیک مطلوب می باشد؟ بلی خیر
آیا از سهولت ارائه خدمت رضایت دارید؟ بلی خیر
آیا خطایی در هنگام ارائه خدمت مشاهده کردید؟ بلی خیر
آیا پیشنهاد ارائه خدمتی جهت تکمیل خدمات موجود دارید؟
در صورت بروز خطا در دریافت خدمت، آن را تشریح نمایید.
کدامیک از خدمات موجود، برای شما کاربردی تر است؟
آیا پیشنهادی برای ارائه بهتر این خدمت دارید؟

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*

تاریخ بروزرسانی :

1398-2-11