بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع برق کشور در لرستان برگزار شد. روشنایی برق زیبایی های کهمان را دو چندان کرد تصویر تفاهم نامه بازسازی شبکه های برق آسیب دیده در سیل لرستان سال 98
بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع برق کشور در لرستان برگزار شد.
بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع برق کشور در لرستان برگزار شد.
گسترش صنعت گردشگری در کهمان با تامین برق منطقه
روشنایی برق زیبایی های کهمان را دو چندان کرد
تصویر تفاهم نامه بازسازی شبکه های برق آسیب دیده در سیل لرستان سال98
تصویر تفاهم نامه بازسازی شبکه های برق آسیب دیده در سیل لرستان سال 98

بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع برق کشور در لرستان برگزار شد.
بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع برق کشور در لرستان برگزار شد.
1398/4/4
روشنایی برق زیبایی های کهمان را دو چندان کرد
گسترش صنعت گردشگری در کهمان با تامین برق منطقه
1398/3/26
خط جدید روستاهای چغاسبز نقدعلی و قبرمحمدمراد طراحی و اجرایی شد
طراحی و شروع عملیات اجرایی خط جدید روستاهای رودبار با حضور خودنیا مدیر عامل برق لرستان
1398/3/21
تصویر تفاهم نامه بازسازی شبکه های برق آسیب دیده در سیل لرستان سال 98
تصویر تفاهم نامه بازسازی شبکه های برق آسیب دیده در سیل لرستان سال98
1398/3/13