صفحه اصلي > آمار و اطلاعات > اقلام کلان آماری > موجودی شبکه و تاسیسات 
 

فیلتر گذاری اختصاصی

موجودي شبكه و تاسیسات در سال 1400

تا

پايان

ماه

شبكه فشار متوسط (km)

شبكه فشار ضعيف (km)

ترانسفورماتور

تعداد چراغهاي روشنايي معابر

هوايي

زميني

جمع

هوايي

زميني

جمع

تعداد كل

جمع ظرفيت (MVA)

فروردين

10484.016 69.96 10553.98 6159.25 127.13 6286.38 17247 2011.983 235291

ارديبهشت

10484.016 69.96 10553.98 6159.25 127.13 6286.38 17247 2011.983 235291

خرداد

10499.76 69.96 10569.73 6183.8 127.13 6310.93 17358 2023.148 236571

تير

10502.1 69.96 10572.07 6186.23 127.13 6313.36 17384 2026.488 236571

مرداد

10507.71 69.96 10577.68 6187.20 127.13 6314.33 17412 2029.923 235562

شهريور


             

مهر


             

آبان


             

آذر


               

دي


             

بهمن


             

اسفند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ بروزرسانی :

1400-6-25