صفحه اصلي > معاونت‌ها و دفاتر > معاونت فروش و خدمات مشتركین 
 

شرح وظایف واحد خدمات مشترکین و وصول درآمد شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان
هدف واحد: کنترل سیستمهای پذیرش مشترکین و فروش انشعاب ، فرآیند تشخیص و صدور صورتحساب و اصلاحات ، وصول مطالبات و درآمد ، و ارزیابی پیمانکاران خدمات مشترکین را تحت سرپرستی مدیر امور برق بر عهده دارد.
معرفی واحد:
امور خدمات مشترکین و وصول درآمد منطقه یکی از واحدهای زیر مجموعه امور برق منطقه است  که وظایف کلی آن به دو بخش اداره خدمات مشترکین و اداره درآمد و وصول مطالبات تقسیم می شود که اهم وظایف و ماموریت هاي واحد به شرح ذيل مي باشد:
فروش انشعاب
۱-    تامین برق متقاضیان و تامین بخشی از منابع مالی مطابق آئین نامه تکمیلی تعرفه برق در راستای بررسی و قبول درخواست  - بازرسی اخذ وجوه مربوطه - نصب انشعاب و فروش و پاسخگویي به مراجعين و متقاضيان 
۲-    کنترل بر خدمات پس از فروش انشعاب (افزایش ، کاهش ، تفکیک و ادغام انشعابات)
۳-    اجرای صحیح رویه ها ، آئین نامه ها و دستورالعملهای مرتبط با فروش انشعاب  در منطقه و پیمانکاران خدمات مشترکین (آژانس ها) بمنظور حصول اطمینان از رعایت دقیق آنها
۴-    کنترل بر  فرایند اصلاحات انشعابات در مناطق به منظور حصول اطمینان از صحت انجام فرایند
خدمات پس از فروش
۱-    کنترل بر کلیه دستورکارهای صادر شده مربوط به خدمات مشترکین و درآمد
۲-    کنترل بر جابجایی انشعاب ، تغییر نام ، اعمال کد خانوار و اخذ هزینه های متفرقه مطابق با  رویه ها و دستورالعمل های ابلاغیه وزارت نیرو
فروش انرژی
۱-    اصلاحات و تغییرات وتعدیلات وتقسیط قبوض برق مصرفی با توجه به مقررات و اختیارات تفویضی
تشخیص و توزیع
۱-    کنترل بر فعالیت مامورین قرائت کنتور و همچنین تهیه معیارهای ارزیابی مامورین به منظور ارتقاء سطح کیفیت فعالیت آنها
۲-    کنترل برفروش انرژی و خدمات تشخیص  مشترکین عادی که توسط پیمانکاران یا مامورین منطقه انجام می شود بمنظور حصول اطمینان از صحت شماره برداری و رعایت تعرفه ها و نرخهای مصوب و همچنين ارسال بموقع آن به شرکتهاي صادر کننده  چاپ صورت حساب
۳-    نظارت و برنامه ریزی جهت مامورین قرائت و توزیع قبوض مشترکین عادی  در راستای اهداف کاهش قرائت  مشترکین در بسته و ارتقاء سطح کیفی فعالیت آنها و پی گيري فرايند اعتراض آن دسته از مشترکين که نسبت به صورتحساب هاي اعمالي اعتراض دارند.
وصول مطالبات
۱-    انجام فعالیتهای مرتبط با وصول مطالبات در رابطه با فروش انرژی و انشعاب و اخذ بدهیهای مشترکین و سازمانهای دولتی و غیر دولتی بمنظور حصول اطمینان از وصول بموقع مطالبات
۲-    اجرای صحیح رویه ها ، آئین نامه ها و دستورالعمل های آئین نامه برق و نظارت بر پیمانکاران خدمات مشترکین (آژانس ها) بمنظور حصول اطمینان از رعایت دقیق آنها
۳-    انجام فعالیت های مرتبط با وصول مطالبات جهت اخذ بدهیهای مشترکین و سازمان های دولتی و غیر دولتی بمنظور حصول اطمینان از وصول بموقع مطالبات
۴-    انجام فعالیت های مرتبط با صدور مفاصاحساب
۵-    انجام فعالیت های مرتبط با فرآیندهای قطع و وصل در خصوص مشترکین بدهکار
تست کنتور و لوازم اندازه گیری
۱-    انجام و پیگیری برنامه تست هدفمند لوازم اندازه گیری اشتراک های عادی در تعرفه های مختلف بمنظور حصول اطمینان از صحت لوازم اندازه گیری
۲-    پی گیری و نظارت بر تست لوازم اندازه گیری و ارائه برنامه زمان بندی تست های هدف مند در راستای اجرای صحیح رویه های و دستورالعمل هاي ابلاغي وزرات نيرو
ارزیابی مستمر پیمانکاران

تاریخ بروزرسانی :

1398-1-24