صفحه اصلي > درباره ما > مدیران سازمان و وظایف آنها 
 

 

نام و نام خانوادگی پست سازمانی پست الکترونیک شماره مستقیم عکس
فریدون خودنیا
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره khodnia@ledc.ir 066-33225602
غلامرضا نوروزی
مشاور مدیرعامل
hosseinbeigi@ledc.ir 066-33230441
مجید فتحی بیرانوند
 سرپرست معاونت منابع انسانی soleimani@ledc.ir 066-33228006
مهدی حیدری زاد سرپرست معاونت مهندسی و برنامه ریزی heydarizad(at)ledc.ir 066-33228009  
همایون بختیاری معاونت فروش و خدمات مشترکین      
مهرداد نیک پی معاونت مالی و پشتیبانی      
عبدالرضا حسینی مهر معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ      
سید صادق آهو قلندری
مدیر دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل ahoghalandari@ledc.ir 066-33218010
سعید دولتشاه
مدیر دفتر روابط عمومی dolatshah@ledc.ir 066-33208565
محمد حکیمی مدیریت بحران و پدافندغیرعامل hakimi@ledc.ir 066-33324046
افسانه عسگری
مدیر امور مالی


محمد امیدی
مدیر امورکارکنان
omidi(at)ledc.ir 066-33228001
مهدی حیدری زاد مدیر دفتر حراست و امور محرمانه heydarizad@ledc.ir 066-33228009

وحیده مرادزاده مدیر دفتر تشکیلات، مشاور مدیرمدیرعامل در اموربانوان و خانواده moradzadeh@ledc.ir 066-33228001
حمید نظامی مدیر دیسپاچینگ nezami@ledc.ir 066-33327612

اصغر رفیعی مدیر دفتر آموزش rafiei@ledc.ir 066-33226421
کوروش رباطی مدیر دفترIT robati@ledc.ir 066-33228794
قباد رستمی مدیر دفتر مدیریت مصرف rostami@ledc.ir 066-33231009
علیرضا شرفی مدیر امور مهندسی و نظارت sharafi@ledc.ir 066-33238799
ابراهیم شریفی پور مدیر دفتر تحقیقات sharifipour@ledc.ir 066-33208566

بهمن توان مدیر دفتر لوازم و اندازه گیری tavanbahman@ledc.ir 066-33230441
حشمت یاوریان مدیر دفتر حقوقی yavarian@ledc.ir 066-33207748
محمد اسکندری مدیر دفتر بهره برداری eskandari@ledc.ir 066-33324047
شاپور رضاییان مدیر دفتر ایمنی و کنترل ضایعات rezaeian@ledc.ir 066-33324049
قاسم ترابی مدیر دفتر بازار برق torabi@ledc.ir 066-33324049

امین رضا برومند مدیر اداره نظارت بر خدمات bromand@ledc.ir 066-33231284
مهران امیری مدیریت توزیع برق شهرستان خرم آباد یک amiri@ledc.ir 066-33218368
حکمت بیرانوند مدیریت توزیع برق شهرستان خرم آباد دو
beyranvan@ledc.ir 066-33301533
محمد علی خسروی مدیریت توزیع برق شهرستان بروجرد یک
khosravi1@ledc.ir 066-42620907
محمدرضا خسروی مدیریت توزیع برق شهرستانبروجرد دو
khosravi2@ledc.ir 066-42514194
احسان لطفی
مدیریت توزیع برق شهرستان کوهدشت
lotfi@ledc.ir 066-32634903
اصغر سرلک مدیریت توزیع برق شهرستان الیگودرز
sarlak@ledc.ir 066-43326111
عبداله ساجدی مدیریت توزیع برق شهرستان دورود
  066-43238223
اسماعیل احمدی مدیریت توزیع برق شهرستان ازنا
ahmadi@ledc.ir 066-43430930
محمد طاهر متش پور مدیریت توزیع برق شهرستان پلدختر
matash@ledc.ir 066-32225895
مرادجان سپهوند مدیریت توزیع برق شهرستان الشتر
sepahvand@ledc.ir 066-32522005
فخرالدین حسنپوریان مدیریت توزیع برق شهرستان نورآباد
hasanpor@ledc.ir 066-32720763
بهمن رشنو مدیریت توزیع برق شهرستان چگنی rashno@ledc.ir 066-33150032
مهرداد حیدری کیا
مدیریت توزیع برق شهرستان رومشگان
  066-32653244  

 

تاریخ بروزرسانی :

1400-9-11