برقدار شدن ۷۵ روستا در کمترین زمان، تلاش برای رفع خاموشی دو روستای دیگر ادامه دارد... شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان به دستگاه مونوپل مجهز شد. تقدیر مدیرعامل شرکت توزیع نیروی  برق لرستان از فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان خرم آباد
تلاش جهادی برق لرستان:
برقدار شدن ۷۵ روستا در کمترین زمان، تلاش برای رفع خاموشی دو روستای دیگر ادامه دارد...
مدیر عامل :
شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان به دستگاه مونوپل مجهز شد.
مدیر روابط عمومی برق لرستان:
تقدیر مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان از فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان خرم آباد