فیلتر گذاری اختصاصی


فروش (مصرف) انرژي شركت توزيع نيروي برق استان لرستان در سال 1400
نوع مصرف  واحد خانگی عمومی کشاورزی صنعتی سایر مصارف جمع کل
دوره 1  مگا وات ساعت 164591.953 61486.544 77639.282 70266.323 23621.166 397605.268
دوره 2 مگا وات ساعت  191228.625 57217.038 236150.657 88729.698 31345.813 604671.831
دوره 3 مگا وات ساعت 

دوره 4 مگا وات ساعت 
 دوره 5 مگا وات ساعت 
     

دوره6 مگا وات ساعت             
جمع کل مگا وات ساعت  355820.578 118703.582 313789.939 158996.021 54966.979 1002277.099

 

تاریخ بروزرسانی :

1400-6-25