فراخوان بذر پيشنهاد (شماره 1 ) در راستاي اهداف  و سياست  های کلی شرکت مي باشد

عنوان پيشنهاد : اصلاح و يا بهبود شرايط  افزايش وصول مطالبات در سال 97

پاداش  مالی پيشنهادها در سال جاري:

1-                پيشنهادات رد شده در هر دوره    280000 ريال

2-                پيشنهادات تاييد شده مرحله اول در هر دوره    870000 ريال

3-                پيشنهادات تصويب شده نهايی در هر دوره  تا سقف   17880000 ريال

جوايز لوازم خانگی پيشنهادها برتر:

     پاداش پيشنهاد برتر  بصورت يكي از لوازم خانگي ( گوشي تلفن همراه ، جارو برقي، چرخ گوشت و  آبميوه گير) در نظر گرفته شده كه در هر دوره جايزه فوق علاوه بر پاداشهای ذکر شده به پيشنهادهای برتر پرداخت مي شود. 

    تشويق نامه پيشنهادهای مصوب :

 مطابق آیین نامه نظام پیشنهادها علاوه بر پاداش های مالی و لوازم خانگی به پیشنهاددهندگان پیشنهادهای مصوب نهایی  از مدیریت محترم عامل شرکت  تشویق نامه اخذ و در پرونده پرسنلی همکاران درج می گردد.

 (( مهلت ارسال مهلت ارسال پيشنهادها در خصوص اصلاح و يا بهبود شرايط  افزايش وصول مطالبات حداكثر تا 29/12/97 مي باشد  ))


فراخوان بذر پيشنهاد (شماره 2 ) در راستاي اهداف  و سياست  های کلی شرکت مي باشد

عنوان پيشنهاد : اصلاح و يا بهبود شرايط  کاهش تلفات انرژی و مديريت مصرف در سال 97

پاداش  مالی پيشنهادها در سال جاري:

1-                پيشنهادات رد شده در هر دوره    280000 ريال

2-                پيشنهادات تاييد شده مرحله اول در هر دوره    870000 ريال

3-                پيشنهادات تصويب شده نهايی در هر دوره  تا سقف   17880000 ريال

جوايز لوازم خانگی پيشنهادها برتر:

     پاداش پيشنهاد برتر  بصورت يكي از لوازم خانگي ( گوشي تلفن همراه ، جارو برقي، چرخ گوشت و  آبميوه گير) در نظر گرفته شده كه در هر دوره جايزه فوق علاوه بر پاداشهای ذکر شده به پيشنهادهای برتر پرداخت مي شود. 

    تشويق نامه پيشنهادهای مصوب :

 مطابق آیین نامه نظام پیشنهادها علاوه بر پاداش های مالی و لوازم خانگی به پیشنهاددهندگان پیشنهادهای مصوب نهایی  از مدیریت محترم عامل شرکت  تشویق نامه اخذ و در پرونده پرسنلی همکاران درج می گردد.

 (( مهلت ارسال مهلت ارسال پيشنهادها در خصوص اصلاح و يا بهبود شرايط  کاهش تلفات انرژی و مديريت مصرف حداكثر تا 29/12/97 مي باشد  ))


فراخوان بذر پيشنهاد (شماره 3 ) در راستاي اهداف  و سياست  های کلی شرکت مي باشد

عنوان پيشنهاد : اصلاح و يا بهبود شرايط  تست لوازم اندازه گيری در سال 97

پاداش  مالی پيشنهادها در سال جاري:

1-                پيشنهادات رد شده در هر دوره    280000 ريال

2-                پيشنهادات تاييد شده مرحله اول در هر دوره    870000 ريال

3-                پيشنهادات تصويب شده نهايی در هر دوره  تا سقف   17880000 ريال

جوايز لوازم خانگی پيشنهادها برتر:

     پاداش پيشنهاد برتر  بصورت يكي از لوازم خانگي ( گوشي تلفن همراه ، جارو برقي، چرخ گوشت و  آبميوه گير) در نظر گرفته شده كه در هر دوره جايزه فوق علاوه بر پاداشهای ذکر شده به پيشنهادهای برتر پرداخت مي شود. 

    تشويق نامه پيشنهادهای مصوب :

 مطابق آیین نامه نظام پیشنهادها علاوه بر پاداش های مالی و لوازم خانگی به پیشنهاددهندگان پیشنهادهای مصوب نهایی  از مدیریت محترم عامل شرکت  تشویق نامه اخذ و در پرونده پرسنلی همکاران درج می گردد.

 (( مهلت ارسال مهلت ارسال پيشنهادها در خصوص اصلاح و يا بهبود شرايط  تست لوازم اندازه گيری حداكثر تا 29/12/97 مي باشد  ))

 

تاریخ بروزرسانی :

1397-3-23