صفحه اصلي > خدمات مشترکین > راهنمای مراجعین 
 

 

راهنمـای خدمـات مشتـرکیـن (اطلاع رسانی) و دانلـود فرم‌هـای خدمـات قابـل ارائـه

نام درخواست

راهنما

فرم الکترونیکی

 

واگذاری انشعاب آمپری

 

نمایش راهنما

فرم تقاضاي انشعاب غير ديماندي

فرم تعهد نامه استفاده از انشعاب برق تا 50 آمپر سه فاز

فرم پيوست يك فروش انشعابات غير ديماندي

 

 

 

جمع آوری دایم انشعاب

نمایش راهنما

فرم درخواست جمع آوری

 

 

 

جمع آوری موقت انشعاب

نمایش راهنما

فرم درخواست جمع آوری

 

 

 

 

 

تفکیک و ادغام انشعاب آمپری
فرم اعلام شرايط به متقاضي
فرم صورتجلسه تحويل نيرو
فرم صورتجلسه كميسون شهرستان
فرم درخواست خدمات پس از فروش انشعابات ديماندي

 

 

 

تغییر نام

نمایش راهنما

فرم درخواست تغییر نام

 

 

 

تسویه حساب

نمایش راهنما

فرم درخواست تسویه حساب

 

 

 

آزمایش کنتور

نمایش راهنما

فرم درخواست تست

 

 

 

اصلاح نام

نمایش راهنما

فرم درخواست اصلاح نام

 

 

 

اصلاح سرویس انشعاب

نمایش راهنما

فرم درخواست اصلاح سرویس

 

 

 

اصلاح آدرس

نمایش راهنما

فرم درخواست اصلاح آدرس

 

 

 

تاریخ بروزرسانی :

1399-1-13