اهم اقدامات دفتر نظارت بر بهره برداری

-نظارت بر عملکرد واحد های اجرایی در رسیدگی به موقع به تاسیسات واجرای کامل برنامه بازدید در زمانهای مقرر واجرای کامل تعمیرات  پیشگیرانه .

-هدایت ناظرین  مقیم ومشاوران مستقر در واحدهای اجرایی  به منظور دستیابی به اهداف بهره برداری .

- تعیین نیازهای سالانه واحدهای اجرایی به پروژهای اصلاح وبهینه سازی تاسیسات .

-هدایت پیمانکاران بهره برداری ونظارت بر عملکرد مطلوب  آنها وتدوین قیمتهای پایه درواگذاری پروژه های بهره برداری ، تدوین دستورالعمل های مورد نیاز این بخش .

ارائه فهرست بهای پیشنهادی در فعالیتهای بهره برداری وپیگیری ابلاغ واجرای صحیح آن.

نظارت برعملکرد مطلوب دفاتر ومحورهای روستایی در رسیدگی به تاسیسات حوزه محل وارائه خدمت به مشترکین روستایی.

-پیگیری اجرای پروژه های مصوب درکاهش تلفات ، کنترل انرژی توزیع نشده ،کاهش قطعی خطوط واتصالیها ورسیدگی به خطوط بحرانی

نظارت بر عملکرد مطلوب واحدهای اتفاقات وعملیات در رسیدگی به موقع به حوداث واتفاقات .

-پیگیری بروزرسانی تجهیزات وبکار گیری ادوات نوین در سهولت بهره برداری وکاهش زمان رسیدگی به تجهیزات معیوب وافزایش ایمنی مشترکین وهمکاران و... .

-اجرای سایر موارد مرتبط با بهبود بهر ه برداری از تاسیسات توزیع .

HSE-اجرای کلیه مفاد مندرج در قالب کنترل های عملیاتی حوزه

- مشارکت در برگزاری مانورهای آمادگی در شرایط اضطراری.   

-بررسی،کنترل و نظارت بر عملکرد واحدهای اجرایی به منظور حصول اطمینان از شرایط بارداری مطلوب ترانسفورماتور و تعادل بار آنها

- بررسی،کنترل و نظارت بر عملکرد واحدهای اجرایی به منظور کنترل ولتاژ پستهای توزیع و مشترکین در محدوده مجاز

- بررسی،کنترل و نظارت بر عملکرد واحدهای اجرایی جهت اصلاح سیستم ارتینگ پستها و شبکه

-بررسی و برنامه ریزی جهت کنترل پیک بار و نظارت بر اجرای فعالیتهای پیک سایی

-بررسی و کنترل وضعیت روشنایی معابر و پیگیری از واحدهای اجرایی

تاریخ بروزرسانی :

1397-7-11