صفحه اصلي > معاونت‌ها و دفاتر > دفتر ایمنی و کنترل ضایعات 
 

 مانور 4 عمل اصلی در سطح کل مدیرتهای استان خرداد 97

 

 

مانور 4 عمل اصلی - خرم آباد 2 خرداد 97

 مانور4 عمل اصلی - کوهدشت خرداد 97

مانور4 عمل اصلی - کوهدشت خرداد 97

مانور4 عمل اصلی - کوهدشت خرداد 97

مانور4 عمل اصلی - کوهدشت خرداد 97

مانور آمادگی جسمانی در سطح کل مدیرتهای استان فروردین 97

مانور آمادگی جسمانی - الشتر فروردین 97

 مانور آمادگی جسمانی - الشتر فروردین 97

مانور آمادگی جسمانی - الشتر فروردین 97

 مانور امادگی جسمانی - ازنا فروردین 97

مانور امادگی جسمانی - ازنا فروردین 97

مانور امادگی جسمانی - ازنا فروردین 97

مانور نجات فرد حادثه دیده در سطح کل مدیریتهای استان تیرماه 97

 

مانور بررسی تجهیزات فردی و گروهی پیمانکاران برون سپار در سطح کل مدیریتهای استان اردیبهشت 97

مانور بررسی تجهیزات فردی و گروهی پیمانکاران برون سپار - الشتر اردیبهشت 97

مانور بررسی تجهیزات فردی و گروهی پیمانکاران برون سپار - الشتر اردیبهشت 97

مانور بررسی تجهیزات فردی و گروهی پیمانکاران برون سپار - الشتر اردیبهشت 97

تاریخ بروزرسانی :

1400-10-9