بيانيه خط مشي يکپارچه كيفيت ، ايمني و بهداشت حرفه اي و محيط زيست

شركت توزيع  نيروي برق استان لرستان با هدف ارائه خدمات مربوط به تامين انرژي الكتريكي مورد نياز مشتركين و متقاضيان و بهبود كيفيت در زمينه بهره برداري از تاسيسات و شبكه هاي توزيع تاسيس شد و براي تحقق اين اهداف و هم راستا با سياستهاي كلي وزارت نيرو بمنظور افزايش  بهره وري ، ضمن رعايت دقيق قوانين و مقررات و آئين نامه هاي صنعت برق و ساير قوانين ذيربط و همچنين الزامات پذيرفته شده توسط شركت ، محورهاي ذيل را به عنوان راهكارهاي اصلي  سرلوحه كار خود قرار داده است:

1-      جلب رضايت مشتركين و متقاضيان و حفظ كرامت آنان از طريق برخورد مناسب ،ارائه خدمات مطلوب و  اطلاع رساني دقيق

2-      برنامه ريزي به منظور توسعه، نگهداري و بهره برداري مطلوب از تاسيسات و شبكه هاي موجود  

3-      تلاش در جهت كاهش نرخ خاموشي و كاهش انرژي توزيع نشده و همچنين كاهش تلفات انرژي

4-      اشاعه و ترويج فرهنگ ايمني، بهداشت حرفه ای و محیط زیستی، پژوهش و تحقيقات در سطح شركت

5-      توجه به نيروي انساني بعنوان سرمايه اصلي شركت و رشد و ارتقاء سطح علمي ، فني ، رفاهي و ايمني آنان

6-      مشاركت كليه كاركنان در جهت ارتقاء کیفیت و ارائه به موقع ،مستمر و با قابلیت اطمینان خدمات وکاهش هزینه ها

7-    تهيه و تامين تجهيزات مورد نياز با رعايت استانداردها و استفاده از آنها با در نظر گرفتن مقررات ايمني، بهداشت حرفه ای و زیست محیطی بمنظور انجام وظايف محوله به نحو احسن

8-      استفاده از اشخاص حقيقي و حقوقي متخصص و كار آمد در جهت كاهش تصدي گري و برون سپاري كارهاي اجرائي شركت

9-      نظارت مستمر بر مراحل تهيه و نصب و راه اندازي تجهيزاتي كه توسط پيمانكاران تامين مي شوند

10-   توسعه خدمات الکترونیکی و غیر حضوری

11-   توسعه فن آوری های نوین و بهبود مداوم اثربخشی سیستم های مدیریتی  و فرایندها

12-   بهینه سازی مصارف و حفظ منابع انرژی

13-  انجام اقدامات لازم در جهت به حداقل رساندن خطرات ايمني و بهداشت حرفه اي و جنبه های زیست محیطی و كاهش تعداد و شدت حوادث و پیامدهای زیست محیطی در شركت وايجاد محيط ايمن براي كار در محیط زیست سالم

14-  توجه به پیشگیری، كاهش و حذف  مصدومیت ها، بیماری ها و آلودگی های زیست محیطی ناشی از فعالیت ها، خدمات، محصولات و تجهیزات مورد استفاده در طرح ها و فعاليت هاي جاری و جديد و ساير فعاليتها به عنوان مهمترين مسئوليت
مديران ، كارشناسان و ساير كاركنان

15-   تشويق پيمانكاران به اجراي مقررات  ايمني و بهداشت حرفه اي و زیست محیطی و نظارت بر عملكرد آنها

مديريت شركت براي دستيابي به راهكارهاي فوق ،استقرار و نگهداري سيستم مديريت يکپارچه بر اساس استانداردهای  بين المللي ISO9001:2008 ،OHSAS18001:2007 و ISO 14001:2004 را ضروري دانسته و ضمن تامين منابع مورد نياز براي سيستم مديريت يکپارچه در چارچوب امكانات موجود ، خود و كاركنان شركت را نسبت به اجرا و بهبود مداوم اثر بخشي آنها وبر آورده ساختن نيازمنديهاي مشتركين در محدوده خدمات بيان شده متعهد مي داند. همچنين مديريت شركت خود را متعهد به بهبود عملكرد
محيط زيستی، ايمني و بهداشت حرفه اي دانسته  و توجه به انتظارات طرف هاي ذينفع و تبعيت از الزامات و قوانين جاري ذيربط را  در اين خصوص ضروري مي داند.

 

تاریخ بروزرسانی :

1396-12-6