صفحه اصلي > دفاتر پیشخوان > خدمات ارائه شده دفاتر پیشخوان 
 

فهرست  خدمات قابل ارائه شرکت توسط دفاتر پیشخوان

ردیف

شرح خدمت

1

فروش انشعاب دائم تا32 آمپر سه فاز

2

فروش انشعاب موقت تا32 آمپر سه فاز

3

افزایش وکاهش انشعاب آمپری تا32آمپر سه فاز

4

تفکیک /ادغام  انشعاب آمپری تا32آمپر سه فاز

5

تغییرنام انشعاب آمپری تکفاز

6

تغییرنام انشعاب آمپری سه فاز

7

صدور قبض المثنی تا32آمپر سه فاز

8

تسویه حساب انشعاب آمپری تا32آمپر سه فاز

9

اصلاح سرویس انشعاب آمپری

10

تغییر مکان داخلی انشعاب آمپری

11

جمع آوری انشعاب آمپری

12

آزمایش کنتور انشعاب آمپری

13

قطع موقت انشعاب مپری

14

نصب مجدد انشعاب آمپری

15

اصلاح آدرس مشترک

16

صدور قبض قطع ووصل

17

وصل مجدد انشعاب آمپری

18

تغییرتعرفه

19

چاپ سوابق مصرفی

20

چاپ سوابق پرداخت

21

درخواست انصراف ازنصب

 

 

تاریخ بروزرسانی :

1396-12-13