فیلتر گذاری اختصاصی

حداکثر بار شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان در سال 1400
شرح واحد فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی  بهمن اسفند حداکثر بار در سال
حداکثر بار همزمان با شبکه سراسری مگا وات 499.06 541.84 704.84 747.26 758.19               758.19
حداکثر بار عیر همزمان مگا وات 550.87 635.17 764.84 811.64 829.09               829.09

تاریخ بروزرسانی :

1400-6-25