فیلتر گذاری اختصاصی


 موجودی تعداد مشترکین (فروش انشعاب) شركت توزيع نيروي برق استان لرستان در سال 1400
نوع مصرف واحد  خانگی عمومی کشاورزی صنعتی سایر مصارف روشنایی معابر جمع کل
دوره 1 انشعاب 571413 18562 9042 2764 70409 4036 676226
دوره 2 انشعاب 573721 18645 9130 2782 70882 4038 679198
دوره 3 انشعاب        

 
دوره 4 انشعاب
 
 
 
دوره 5 انشعاب
 
دوره 6 انشعاب              

 

تاریخ بروزرسانی :

1400-6-25