صفحه اصلي > مدیریت مصرف > فعالیت های فرهنگی > تبلیغات بر روی اتوبوس های شهری 
 

درج شعارهای مدیریت مصرف بر روی اتوبوس های شهری با هدف فراگیر و نهادینه شدن این مباحث برای همه گروه های سنی و اقشار مختلف 

   

تاریخ بروزرسانی :

1396-11-25