صفحه اصلي > آمار و اطلاعات > اقلام کلان آماری > برقرسانی روستایی 
 

فیلتر گذاری اختصاصی

آمار عملکرد برقرسانی روستایی شركت توزيع نيروي برق استان لرستان در سال 1400

شرح واحد فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند جمع کل
تعداد روستا روستا 0 0 0 0 8        

  8
تعداد خانوار خانوار 0 0 0 0 76               76
شبکه فشار متوسط  کیلومتر 0 0 0 0 4.78               4.78
شبکه فشار ضعیف کیلومتر 0 0 0 0 2.4               2.4
تعداد پست فشار متوسط منصوبه دستگاه 0 0 0 0 8               8
ظرفیت پستهای فشار متوسط منصوبه کیلو ولت آمپر 0 0 0   200               200

 

تاریخ بروزرسانی :

1400-6-25