ضوابط اجرایی و فرم های تفاهم نامه  طرح های مشترکین صنعتی -صفحه 2و 14

عملکرد برنامه های پاسخگویی بار صنایع سال 1393

عملکرد برنامه های پاسخگویی بار صنایع سال 1394

در سال 1396 مبلغ 4،255،168،141 ریال پاداش به مشترکین صنعتی همکار  تعلق گرفته است .

راهکارهای مدیریت مصرف برق در صنایع 


جابجايي زمان و بهبود بازده تجهيزات و فرآيند

دو روش اصلي مديريت مصرف در صنايع جابجايي زمان و بهبود بازده تجهيزات و فرآيند است. بسياري از مشترکين ميتوانند با برنامه ريزي مناسب ، بخشي از مصارف انرژي الکتريکي خود را از ساعات اوج مصرف به ديگر ساعات و ترجيحا" به ساعات کم باري انتقال دهند و از تعرفه هاي مخفف در اين بازه هاي زماني استفاده نمايند.طبق تعرفه برق در بخش کشاورزی و صنعتی  قیمت برق در ساعات اوج مصرف 4 برابر ساعات کم باری است

مديريت مصرف انرژي از طريق جابجايي بار غالبا بسيار کم هزينه بوده و نياز به برنامه ريزي و ايجاد انضباط کاري دارد.

راه دیگرمدیریت هزینه های برق در بخش صنعتی و کشاورزی همکاری با طرحهای مدیریت پیک تابستان با دفتر مدییرت مصرف شرکت توزیع برق که از 15 خرداد تا 15 شهریور اجرا می شود و پاداشهای قابل ملاحظه ای به مشترکین همکار پرداخت می گردد

روش دیگر روش افزايش بازده تجهيزات و فرآيندها و جلوگيري از هدر رفت انرژي ميباشد

بهينه سازي مصارف سيستم روشنايي

ميزان مصارف روشنايي بخش قابل توجهي از مصارف انرژي الکتريکي کارخانجات را به خود اختصاص ميدهد که از پتانسيل مديريت مصرف قابل توجهي نيز برخوردار است. بطور کلي چهار روش براي کنترل روشنايي وجود دارد  :

1-  کنترل بر مبناي زمان مشخص استفاده 2-  کنترل بر مبناي استفاده از روشنايي روز 3-  کنترل بر مبناي حضور افراد در ساختمان  4-  کنترل موضعي توسط کليدها

چند توصيه :

   بهينه سازي و افزايش ميزان نور طبيعي داخل سالن ها با اضافه نمودن تعداد نورگير ها

   تعويض لامپهاي التهابي و فلورسنت کم بازده با سيستم هاي روشنايي پر بازده

   تعويض لامپهاي روشنايي معابر ، محوطه و پارکينگ ها از بخار جيوه به بخار سديم.

 در مورد کارهاي حساسي که نياز به نور زيادتري دارند از روشنايي موضعي(چراغهاي روميزي) استفاده گردد و از روشن کردن تمامي محيط کار به يک ميزان خودداري شود.

  سيمها ، پريزها و کليدها به موقع بررسي شده و طبق برنامه مرتبي حبابها ، قابها و لامپها تميز گردند تا از راندمان نوري آنها کاسته نشود.

بهينه سازي مصرف موتورهاي الکتريکي

بیش از  60% انرژي الکتريکي مصرفي صنايع مربوط به موتورهاي الکتريکي هستند بنابرین بهينه سازي مصرف انرژي موتورهاي الکتريکي از اهميت ويژه اي برخوردار است 

ماشينهاي الکتريکي به علت آلودگي محيط کار ، وجود اصطکاک و عوامل محيطي مانند رطوبت و دما ، فرسوده شده و به تعمير و نگهداري دائمي نياز دارند. عوامل ياد شده در بالا ، فزون بر کاهش عمر مفيد و اطمينان بخشي کارکرد موتورها ، بازده آنها را کاهش داده و اتلاف انرژي را به دنبال خواهد داشت .با استفاده از روش تعمير و نگهداري پيشگيرانه مي توان بازده موتورها را ثابت نگهداشت و نيز مديران واحدهاي صنعتي را در برنامه ريزي مجدد فرآيند توليد ، که يکي از روشهاي مديريت بار است ، ياري نمود .

يکي ديگر از موارد مهم در خصوص موتور هاي الکتريکي عدم استفاده آنها در کم باري و بي باري است.  بايد بررسي دقيقي صورت پذيرد تا در صورت امکان ، موتورهاي با ظرفيت نامي بيش از نياز مصرف با موتورهاي متناسب با نياز ، تعويض شوند. بديهي است اين عمل باعث بهبود راندمان و اصلاح ضريب توان سيستم مي شود. چون در موتورهاي الکتريکي ، راندمان با کاهش بار تنزل مي يابد ، اگر موتور را بزرگتر از حد نياز انتخاب کنيم باعث مي شود که :

1-   هزينه هاي کلي خريد موتور افزايش يابد .

2-   هزينه هاي مربوط به حفاظت و کنترل افزايش يابد .

3-   هزينه هاي کلي تجهيزات اصلاح کسينوس في افزايش يابد .

4-   به دليل افزايش تلفات ، هزينه ( مصرف ) برق افزايش يابد .

همچنين از ديگر عوامل فرسودگي و کاهش بازده موتورهاي برق ميتوان به موارد زير اشاره کرد  :

1-   آلودگي محيط کار موتور براثر گردوغبار ، رطوبت و بخار روغن .

2-   افزايش بيش از اندازه درجه حرارت محيط کار موتور .

3-   عدم روغنکاري منظم .

4-   روغنکاري بيش از اندازه ( بر اثر نفوذ روغن به درون موتور و تماس با سيم پيچهاي آرميچر ، عايقبندي نيز ممکن است آسيب ببيند ) .

5-   روغنکاري کم ( بکاربردن روغن کم ، باعث خوردگي بلبرينگها ، تماس رتور و استاتور ، افزايش دماي بلبرينگ و گيرپاژ کردن موتور مي شود ) .

6-   اصطکاک ياتاقانها و اصطکاک هوا ( به سبب گردش آرميچر ) .

موتورهاي جريان مستقيم به علت عمل يکسوسازي مکانيکي ، که در آنها انجام مي شود ، داراي اجزايي هستند که پيوسته به تعمير و نگهداري نياز دارند .

 توصيه هايي در مورد موتورهاي برق  :

1-   انتخاب موتورهاي پربازده براي بهره برداري بلند مدت و متناسب با گشتاور مکانيکي مورد نياز .

2-   محل استقرار موتورها مي بايد به گونه اي باشد ، که گرماي حاصل از موتورها به آساني تهويه شود .

3-   بررسي مقدار توان راکتيو و در صورت نياز طراحي و نصب خازن مناسب در کنار مصرف کنندگان مجهز به موتور .

4-   بررسي استفاده از مبدل فرکانسي براي تغيير سرعت موتورهاي آسنکرون به تناسب نياز .

5-   بهتر است موتورها با بار نامي کار کنند و با برنامه ريزي مناسب از قطع و وصل بيش از حد آنها جلوگيري شود ( خاموش بودن موتورها در ساعات غيرضروري ) .

6-   نگهداري و تعميرات بموقع و بازديدهاي دوره اي به منظور حفظ بازده موتورها و تجهيزات .

7-   بررسي امکان استفاده از موتورهاي دور متغير بويژه براي پروانه ها و پمپها .

8-   به حداقل رساندن اصطکاک سيستم هاي مکانيکي متصل به موتورها .

9-   بررسي امکان استفاده از مورتورهاي پرمصرف درساعات غيرپيک مصرف برق شبکه .

و اما در صورت سوختن موتور عدم تعمير موتور معيوب و جايگزيني آن با موتور جديد توصيه ميشود

نصب خازن

به طور کلي مشترکين ديماندي ديماندي مي بايد متناسب با توان راکتيو مصرفي ، خازن کافي نصب کنند تا هم جريمه به آنها تعلق نگيرد و هم کيفيت برق مصرفي آنها مناسب باشد.

 

 

 

تاریخ بروزرسانی :

1396-11-28