بخش بازار برق


الف) پيش بيني باروبررسی صورتحسابها


 1- ارسال پيش بيني مصرف انرژی برق روزانه استان
 2- بازنگري و اصلاح ورويژنهاي متعدد پيش بيني هاي روزانه بااستفاده ازاطلاعات بارمصرفي روزهاي قبل و استفاده ازا طلاعات حداقل سه روز آينده هواشناسي وگزارش به معاونت بهره برداري(گزارش ماهيانه مقايسه بارواقعي وپيش بيني)
 3- قرائت بار مصرفي به تفکیک ترانس وفیدر های خروجی پستهای فوق توزیع
4-پيگيري مستمر از بازار برق شركت برق منطقه اي درخصوص رفع نواقص بارهاي ارسالي
 5- پيگيري به روزنمودن اطلاعات سايت ميترينگ ازشركت مديريت شبكه برق ايران
6- دريافت مستمر اطلاعات انواع خاموشي(كمبود توليد-حوادث فوق توزيع-حوادث مهم توزيع) از مركز كنترل شبكه استان و ارسال به شركت مديريت شبكه برق ايران پس از اخذ تاييديه برق منطقه اي مازندران
 7- پيگيري دريافت صورتحسابهاي قطعي ازتهران و اطمينان از اعمال اصلاحات در آنها و ارائه گزارش تفكيكي صورتحساب به امورمالي شركت وارسال اعتراضيه هاي مربوطه
8- بررسي جريمه هاي روزانه وحتي ساعتي صورتحسابهاي دريافتي فروش برق 

9-پيگيري جهت نصب  ورفع معایب دستگاه های اندازه گیری در مبادی ورودی انرژیب) بورس انرژی


1- حضور فعال روزانه دربورس انرژی جهت خرید برق از فروشندگان

2-بررسی وتهیه صورتحساب خرید برق از بورس

3-جذب مبالغی به حساب شرکت توزیع  بدلیل فعالیت دربازار بورس

 

ج) مولدهاي مقياس كوچك


1- پيگيري جهت اجرای دستورالعمل توسعه مولدمقياس كوچك

2- مشاوره و راهنمایی متقاضیان علاقمند به سرمایه گذاری در بخش تولید برق


3-بررسی وارزيابي سرمايه گذاران  

4- صدور موافقتنامه و پروانه احداث مولد مقياس كوچك و تمدید و ابطال آن ها

5- تكميل اطلاعات سايت مولدهاي مقياس كوچك

6- اطلاع رسانی جهت جذب سرمایه گذار

7-ارسال گزارش مجوزهای صادره به سازمانهای متبوع

8-انجام فعالیتهای مرتبط با سرمایه گذاران جهت نظارت بر احداث و بهره برداری

9- بررسی و صدور صورتحساب نیروگاه 

 

و) انرژی های نو (تجدید پذیر)

 

1-عقد تفاهم نامه با سازمان انرژی نو ایران در خصوص مولدهای زیر 100 کیلووات

2-اطلاع رسانی و راهنمایی متقاضیان علاقمند در بخش انرژیهای نو

3-انجام فعالیتهای مرتبط با سرمایه گذاران جهت نظارت بر احداث و بهره برداری

4- بررسی و صدور صورتحساب نیروگاه 

 

 

 

تاریخ بروزرسانی :

1396-12-28