نام شركت ( دفتر) : شركت توزيع نيروي برق استان لرستاندفتر تحقيقات                                   سايت اينترنتي شركت   :    www.ledc.ir  

نام مسئول مربوطه به منظور هماهنگي جهت اخذ اولويت ها:  ابراهيم شريفي پور

سمت مسئول مربوطه: مدير دفتر تحقيقات                    تلفن مسئول مربوطه:  33208566-066        نمابر مسئول مربوطه  :  33201612-066

پست الكترونيكي مسئول مربوطه : research@ledc.ir

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عناوين اولويت های تحقيقاتي سال 1398

       

 

رديف

عنوان تحقيق/  پژوهش

1

تشخیص فاز و ردیابی تغییر در ساختار شبکه توزیع با استفاده از داده های کنتورهای هوشمند

2

ارائه مدل جهت افزایش درآمدها در شرکتهای توزیع برق

3

ایجاد روشی نوین جهت شناسایی مشترکین مشکوک جهت تسریع  در ردیابی و تست لوازم اندازه گیری آنها

4

آمایش شهری با رویکرد پدافند غیر عامل و مدیریت بحران

5

کاهش تلفات شبکه های فشار ضعیف با ارائه الگوریتمی جهت تغییر فاز مشترکین با حداقل تعداد ممکن

6

بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش و مشارکت پرسنل شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان در اصلاح امور و ارائه راهکار های بهبود آن

 

 

ردیف

عنوان تحقيق

شرکت هدف

محور اصلي

زيرمحور

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

دلايل اولويت داشتن

سال

1

تشخیص فاز و ردیابی تغییر در ساختار شبکه توزیع با استفاده از داده های کنتورهای هوشمند

شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان

توزیع

هوشمندسازي و اتوماسيون شبكه‌ هاي برق

استفاده از قابلیت های کنتورهای هوشمند در رفع مشکلات ناشی از تشخیص فاز و امکان تغییرات در ساختار شبکه

با توجه به مشکلات تشخیص فاز و رد یابی مشترکان سخت می باشد لذا با توجه به قابلیت های جدید کنتورهای هوشمند می توان از قابلیت های آن استفاده کرد.

1398

2

ارائه مدل جهت افزایش درآمدها در شرکتهای توزیع برق

شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان

مطالعات کلان انرژی, اقتصادي و مديريتي

مطالعات اقتصادي و مديريت دارايي‌ها

انجام اهداف و برنامه های شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان - استقلال مالی شرکت- اصلاح و بهینه شبکه توزیع برق- هوشمند سازی و اتوماسیون شبکه توزیع برق- و ... که در نهایت باعث رضایت مندی مشترکان می شود.

تجزیه و تحلیل کارایی از لحاظ مالی شرکتهاي توزیع برق - استقلال مالی جهت پیش برد اهداف شرکت -حرکـت بـه سوي خصوصی سازي و تجدید ساختار صنعت برق- کارایی فراگیري گسترده انرژي برق به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل بسترساز توسعه اقتصادي کشور، همگی نیازمند استقلال مالی و افزایش درآمد شرکت توزیع برق استان لرستان می باشد.

1398

3

ایجاد روشی نوین جهت شناسایی مشترکین مشکوک جهت تسریع در ردیابی و تست لوازم اندازه گیری آنها

شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان

توزیع

پايش و كاهش تلفات شبكه‌ هاي توزيع برق

کاهش تلفات غیر فنی ناشی از سرقت برق توسط مشترکان- کاهش خسارات ناشی از سرقت به شبکه های توزیع برق - جلوگیری از کاهش درآمد شرکت های توزیع برق ناشی از سرقت برق

افزایش سرقت برق در شبکه های توزیع برق و مشکل بودن شناسایی بعضی از مشترکان مشکوک به دستکاری باعث مشکلات افزایش تلفات در شبکه های توزیع برق شده است- ردیابی انها زمان بر و بعضی وقت ها با درگیری مشترکان با پرسنل می شود.

1398

4

آمایش شهری با رویکرد پدافند غیر عامل و مدیریت بحران

شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان

توزیع

کنترل شبکه های توزیع نیروی برق

نگه داشتن شبکه های توزیع برق در استان لرستان در مسائل و بحران های طبیعی مانند سیل و زلزله در کشور و بخصوص در استان لرستان- مدیریت بحران های مختلف و نگه داشتن شبکه توزیع برق در استان لرستان

افزایش بلاهای طبیعی مانند سیل و زلزله طوفان و برف در کشور بخصوص در شرکت توزیع برق استان لرستان - تهدید های خارجی به کشور- لزوم پدافند غیر عامل و مدیریت بحران شبکه های توزیع برق در استان لرستان را افزایش داده است.

1398

5

کاهش تلفات شبکه های فشار ضعیف باارائه الگوریتمی جهت تغییر فاز مشترکین با حداقل تعداد ممکن

شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان

توزیع

پايش و كاهش تلفات شبكه‌ هاي توزيع برق

بهينه سازي اجتماع ذرات با سازگاري ديناميکي براي استخراج روش تغيير فاز مشترکين به منظور افزايش تعادل سيستم توزيع سه فاز پيشنهاد مي شود. تابع چندهدفه با در نظر گرفتن نسبت تلفات توان به تلفات اوليه و تعداد مشترکين تغيير فاز يافته نسبت به کل مشترکين شبکه فرمول بندي مي شود که باعث کاهش تلفات توان و نامتعادلي ولتاژ در شبکه توزيع مي گردد.

شبکه هاي توزيع از بارهاي متفاوت صنعتي، خانگي و تجاري تشکيل مي شود که بارهاي تکفاز سهم اصلي را دارا مي باشد. توزيع نامتعادل مشترکين تکفاز در شبکه هاي توزيع و رفتار تصادفي مشترکين تکفاز مي تواند باعث ايجاد نامتعادلي در شبکه هاي توزيع گردد. به دليل اين ويژگي نامتعادل شبکه هاي توزيع، جريان بزرگي از سيم نول عبور کرده و باعث افزايش تلفات توان و نامتعادلي ولتاژ در شبکه توزيع مي گردد.

1398

6

بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش و مشارکت پرسنل شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان در اصلاح امور و ارائه راهکار های بهبود آن

شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان

مطالعات کلان انرژی, اقتصادي و مديريتي

مطالعات كلان مديريت نوآوري، تحقيقات و توسعه فن‌آوري

افزایش مشارکت پرسنل در تمام زمینه های فعالیت های شرکت و تقویت روحیه مشارکت در امور شرکت و افزایش خلاقیت در شرکت-کاهش هزینه، سرعت انجام کارها،افزایش کیفیت و مدیریت مشارکتی در شرکت توزیع برق استان لرستان

کاهش مشارکت پرسنل در امور شرکت ، کاهش روحیه خلاقیت -مدیریت مشارکتی و کاهش هزینه ها در شرکت توزیع برق استان لرستان

1398


 

 

تاریخ بروزرسانی :

1398-2-22