صفحه اصلي > آمار و اطلاعات > انتشار گزارشات دستگاه 
 

شاخص و نماگرهای انرژی - برق در سه ماهه سوم سال 97
ردیف عنوان شاخص واحد مقدار/تعداد درصد تغییر نسبت به فصل قبل درصد تغییر نسبت به سال قبل
1 تولید ناخالص نیروی برق میلیون کیلو وات ساعت 2.09 -97.81 211.46
2 سهم تولید نیروگاه گازی به کل تولید درصد 84.78 -14.98 65.89
3 سهم تولید نیروگاه آبی به کل تولید درصد 15.22 14.98 -65.89
4 طول شبکه توزیع  نیروی برق در پایان فصل (عملکرد) کیلومتر 65.92 112.65 53.30
5 ظرفیت پستها ی شبکه های توزیع نیروی برق در پایان فصل (موجودی) مگا ولت آمپر 1878.90 0.35 3.23
6 ظرفیت پستهای شبکه های توزیع نیروی برق در پایان فصل (عملکرد) مگا ولت آمپر 6.465 -52.43 61.22
7 کل مصرف نیروی برق میلیون کیلو وات ساعت 754.980 -23.72 3.82
8 سهم بخش خانگی از مصرف نیروی برق درصد 36.92 32.03 0.33
9 سهم بخش صنعت از مصرف نیروی برق درصد 12.25 -7.07 -0.59
10 سهم بخش تجاری از مصرف نیروی برق درصد 5.11 -26.13 -0.16
11 سهم سایر بخش ها از مصرف نیروی برق درصد 45.73 1.17 0.41
12 تعداد مشترکین برق (عملکرد) مشترک 4696 23.19 -7.01
13 تعداد مشترکین برق خانگی (عملکرد) مشترک 3875 31.76 0.96
14 تعداد مشترکین برق عمومی (عملکرد) مشترک 135 -11.76 -38.36
15 تعداد مشترکین برق تجاری (عملکرد) مشترک 552 -0.18 -11.54
16 تعداد مشترکین برق صنعتی (عملکرد) مشترک 18 -50.00 -56.10
17 تعداد مشترکین برق کشاورزی (عملکرد) مشترک 74 -21.28 -27.45
18 متوسط مصرف برق هر مشترک خانگی (عملکرد) کیلو وات ساعت 173.55 -10.48 -8.70
19 درصد روستاهای دارای برق درصد 98.09 0.00 0.00

خلاصه وضعیت کلی مدیریت های توزیع برق استان لرستان تا پایان بهمن ماه سال 1397
شرح خرم آباد 1 خرم آباد 2 بروجرد 1 بروجرد 2 الیگودرز ازنا دورود کوهدشت پلدختر نورآباد الشتر دوره چگنی رومشکان حوزه ستادی جمع استان
1 تعداد کل مشترکین 96113 81847 69672 71279 50253 33304 62050 51989 27137 43342 26228 11095 10965 - 635274
2 فروش انرژی بدون معابر (میلیون کیلو وات ساعت) 383 355 296 204 249 170 274 257 176 123 89 57 10 - 2643
3 فروش انرژی معابر لامپ شمار (میلیون کیلو وات ساعت) 13 14 7 8 7 8 11 5 4 7 5 1 1 - 90
4 فروش انرژی کل (میلیون کیلو وات ساعت) 396 369 303 212 257 177 285 262 180 130 94 58 11 - 2734
5 انرژی تحویلی (میلیون کیلو وات ساعت) 461 398 337 237 282 190 310 270 195 138 107 74 - - 2999
6 درصد تلفات (لامپ شمار) 14.01 7.44 10.12 10.47 8.86 6.63 8.05 -1.14 7.51 6.01 12.10 22.39 - - 8.84
7 میانگین زمان انرژی تامین نشده دقیقه در شبانه روز (دی ماه 97) 4.50 4.10 3.17 4.30 3.63 2.66 2.92 2.54 1.98 5.95 5.49 1.97 - - 3.61
8 میانگین زمان انرژی تامین نشده دقیقه در شبانه روز (پایان 96) 2.29 2.33 3.83 2.25 4.10 1.88 1.33 2.39 2.10 4.61 6.64 - - - 2.77
9 کاهش زمان انرژی تامین نشده دقیقه در روز (نسبت به پایان 96) -2.21 -1.77 0.67 -2.05 0.48 -0.78 -1.59 -0.15 0.12 -1.34 1.15 - - - -0.84
10 متوسط مصرف سرانه خانگی(کیلووات ساعت) 1971 1902 1658 1623 1610 1562 1812 2162 2519 1417 1516 1232 723 - 1769
11 درصد وصول با کسر موارد خاص 82.01 88.16 87.07 87.65 100.53 96.75 83.89 94.71 93.25 87.17 94.30 66.50 105.45 - 88.58
12 درصد وصول کل مشترکین 74.18 80.48 85.64 85.05 97.28 98.24 78.34 96.95 102.82 81.81 88.37 73.93 111.38 - 85.11
13 بدهی(میلیارد ریال) 531.71 317.19 246.18 155.22 173.38 61.10 208.77 105.87 91.46 104.27 51.09 55.67 28.41 - 2130
14 درصد پرداخت غیر حضوری 77.89 81.98 66.15 76.68 63.48 70.17 62.67 81.53 69.86 65.03 61.20 60.32 78.61 - 72.12
15 تعداد کنتورهای چند تعرفه 48479 40226 31104 42974 24164 17036 33063 26854 15641 23218 12793 4575 7656 - 327783
16 درصد کنتورهای چند تعرفه 50.44 49.15 44.64 60.29 48.08 51.15 53.28 51.65 57.64 53.57 48.78 41.23 69.82 - 51.60
17 تعدادپست فشار متوسط 2120 1852 1331 1063 1722 1285 1642 1340 1217 1050 890 568 227 - 16307
18 ظرفیت پست فشار متوسط ( کیلو ولت آمپر ) 260880 233710 193820 150020 194630 132450 199305 151030 123700 88235 86180 50460 25570 - 1889990
19 تعداد پست عمومی 1116 859 419 476 525 292 437 514 588 577 326 221 85 - 6435
20 ظرفیت پست عمومی (کیلو ولت آمپر) 165475 126660 74760 90880 62055 44270 73365 60470 55600 48655 31620 19925 11580 - 865315
21 تعداد پست اختصاصی 1004 993 912 587 1197 993 1205 826 629 473 564 347 142 - 9872
22 ظرفیت پست اختصاصی ( کیلو ولت آمپر ) 95405 107050 119060 59140 132575 88180 125940 90560 68100 39580 54560 30535 13990 - 1024675
23 شبکه فشار متوسط ( کیلومتر ) 1145.27 966.08 608.01 516.26 1319.06 795.74 729.76 1060.81 859.53 995.22 565.86 503.95 134.16 - 10199.71
24 شبکه فشار ضعیف کل ( کیلومتر ) 807.27 745.36 458.87 492.83 545.38 300.55 488.22 522.34 313.52 431.47 341.75 271.46 142.34 - 5861.36
25 شبکه فشار ضعیف هوایی با کابل خودنگهدار (کیلومتر) 784.04 718.24 448.52 484.15 490.94 292.92 462.87 496.66 304.37 423.32 336.12 271.46 142.34 - 5656
26 شبکه فشار ضعیف هوایی سیمی (کیلومتر) 5.37 0.00 0.00 0.00 31.26 0.00 14.91 7.59 0.61 0.00 0.00 0.00 0.00 - 60
27 فیدر عمومی ( دستگاه ) 30 30 21 15 23 18 22 18 15 11 10 6 3 - 222
28 فیدر اختصاصی ( دستگاه ) 4 1 3 1 2 2 7 3 2 0 2 0 0 - 27
29 تعداد دستگاه چراغ لاکپشتی 25058 26312 14802 14156 16992 16529 22626 13467 9124 15722 10292 2840 3166 - 191086
30 قدرت منصوبه چراغ(مگاوات) 3.23 3.40 1.77 1.86 1.82 1.92 2.84 1.21 0.98 1.69 1.12 0.21 0.30 - 22.35
31 مصرف چراغ96( مگاوات ساعت) کل سال 14.255 14.970 7.791 8.208 8.041 8.470 12.528 5.336 4.339 7.437 4.932 0.912 1.324 - 98.544
32 تعداد کنتور روشنایی معابر (کنتور) 316 444 338 113 372 300 246 539 358 376 217 144 107 - 3870
33 کنتور روشنایی معابر مورد نیاز (کنتور) 130 209 41 13 190 84 0 56 33 83 42 60 15   956
34 کنتور روشنایی معابر معیوب (کنتور) 6 22 0 0 33 30 77 16 14 83 21 0 0   302
35 درصد نصب کنتور روشنایی معابر 69.91 65.78 89.18 89.68 62.52 72.46 76.16 88.22 88.40 69.37 77.50 70.59 87.70   75.47
36 درصد قرائت کنتورهای روشنایی معابر 32.32 29.03 100.00 100.00 63.47 66.32 60.21 100.00 100.00 66.99 33.11 49.94 100.00   66.35
37 میزان قرائت کنتورهای روشنایی معابر (میلیون کیلو وات ساعت) 4.22 3.98 8.07 7.70 4.68 5.15 6.91 6.36 4.43 4.57 1.50 0.42 1.94 - 59.93
38 وسعت ( کیلومتر مربع ) 4935 1710 5443 1360 1348 3504 3850 2545 1503 1629 479 - 28306
39 جمعیت ( نفر ) 487167 337631 140275 71586 162800 179863 75327 144161 73154 43221 39058 - 1754243
40 تعداد خانوار 128680 99308 35067 19856 42819 42070 19288 35619 18248 10831 10742 - 462528
41 پیک بار همزمان  شرکت 104.54 87.40 67.07 38.85 55.91 36.05 67.08 64.80 44.60 29.00 25.10     - 620
42 پیک بارغیر همزمان شرکت 108.22 98.40 85.07 41.35 65.38 42.30 76.08 70.00 50.50 29.00 38.90     - 705
43 تعداد پست 63 عمومی 6 4 3 3 3 2 4 2 4 1 2 1 1 - 36
44 ظرفیت پست 63 عمومی ( مگا ولت آمپر ) 225 170 135 100 150 120 260 120 95 60 60 60 10 - 1565
45 تعداد پست 63 اختصاصی 1 4 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 - 9
46 ظرفیت پست 63 اختصاصی ( مگا ولت آمپر ) 20 165 0 0 0 0 120 0 47 0 0 0 0 - 352
47 تعداد روستای برق دار 378 185 97 73 306 90 135 291 279 421 230 198 32 - 2715
48 تعداد خانوار روستایی بهره مند از برق 10019 6265 5267 6801 10361 5681 6199 4116 7672 10290 6970 6780 9117 - 95538
49 تعداد نیروی رسمی 24 31 23 13 21 12 13 30 10 11 15 4 2 103 312
50 تعداد نیروی شرکتی 94 102 42 39 43 26 41 50 38 34 38 14 10 78 649
51 تعداد نیروی حجمی 126 99 60 53 39 29 43 41 36 38 26 15 6 49 660
52 تعداد کل پرسنل 244 232 125 105 103 67 97 121 84 83 79 33 18 230 1621
53 ضریب بهره برداری (کل ترانسها) 49.72 48.68 46.15 33.20 40.14 42.71 44.16 46.89 57.21 37.84 35.26 0.00 0.00 - 43.47

انتشار گزارشات دستگاه

تاریخ بروزرسانی :

1398-1-21