آرمان ده ساله ما 

آرمان ما دستیابی به شبکه ای پایدار و تامین نیازهای حال و آینده مشتریان و شرکت توانیر تعیین شده که این مهم از طریق ارتقاء تامین کنندگان ، ایجاد محیط کار مناسب و رساندن خاموشی ها به کمترین در بین شرکت های توزیع با استفاده از استانداردها و فن آوریهای روز و همچنین تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده و پیشرو صورت می پذیرد.

تاریخ بروزرسانی :

1396-12-7