صفحه اصلي > مناقصه ها 
 

 
  عنوان مناقصه :آگهي مناقصه عمومي دو مرحله ای شماره 96/17
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شرکت توزیع برق استان لرسیتان
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :96/3/20
  آخرين مهلت :96/4/8
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات : شركت توزيع نيروي برق استان لرستان درنظر دارد برونسپاري فعالیتهای غیر حاکمیتی خدمات مشترکین(عادی) مدیریت توزیع برق شهرستان دورود بصورت حجمی را به شرح اسناد مناقصه از طريق برگزاري مناقصه عمومي دومرحله اي به شركتهاي واجد شرايط و تأييد صلاحيت شده واگذار نمايد.جزئيات وشرايط مناقصه بشرح ذيل ميباشد: 1-نحوه دريافت اسناد مناقصه : متقاضيان ميتوانند اسنادمناقصه را بصورت فايل PDF ازطريق سايت های ذيل دريافت نمايند: 1 - سايت شركت توزيع برق استان لرستان به آدرس : www.ledc.ir 2- شبكه اطلاع رساني معاملات توانير به آدرس : www.tender.tavanir.org.ir 3- پايگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس: www.iets.mporg.ir 4- انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای توزیع برق به آدرس: www.edca.ir درصورت تهيه اسناد از اين طريق ، اصل فيش واريزي مبلغ 250،000ريال موضوع بند2 اين آگهي ميبايست بهمراه پاكات «الف» جهت مناقصه گزار ارسال گردد . 2- نحوه خريد و دريافت اسناد مناقصه: واريزمبلغ 250,000ريال(دويست و پنجاه هزار ريال به حروف) به حساب شماره 0106123340002 سيبا بانک ملی ايران شعبه برق خرم آباد کد(6420) بنام شرکت توزيع برق استان لرستان وارائه فيش واريزی . 3- مهلت زمانی دريافت اسنادمناقصه:ازتاريخ20/3/96 تا 29/3/96درساعات اداری از 8 صبح تا 14بعدازظهر. 4 - آخرين مهلت تحويل پاكات : پايان وقت اداري روز پنجشنبه مورخ 8/4/96 5- زمان ومحل بازگشايي پاکات «الف» و«ج» : پاكات الف ساعت 10صبح روز شنبه مورخ 10/4/96درمحل سالن کنفرانس بازگشايي خواهند شد. وزمان بازگشايي پاكات «ج» پس از ارزیابی فنی و کیفی در روز چهارشنبه مورخ 14/4/96 انجام خواهد شد. 6- محل تحويل پاکات پيشنهادي: خرم آبادـخيابان انقلاب ـميدان 22 بهمن(كيو) ،بلوار ولايت، بلوار حج-ساختمان حوزه ستادی شركت توزيع برق استان لرستان- ازطريق ارسال با پست سقارشي يا تحويل حضوري به دبيرخانه واخذ شماره ثبت وتاريخ تحويل ازدبيرخانه. 7- مدت اجراي كار: از تاريخ 1/5/96به مدت يك سال شمسي مي باشد . شرايط مناقصه: 1- داشتن گواهی تأیید صلاحیت سال 1395 از اداره کل کار و امور اجتماعی محل الزامی است . 2- مناقصه گزار درردياقبول يک ياتمام پيشنهادات رسيده مختاراست . 3- هزينه آگهی يک يا دونوبت یابیشتر درروزنامه های کشوری يا استانی بعهده برنده مناقصه ميباشد. 4- به پيشنهادات مبهم ,مخدوش، مشروط، فاقدامضاء يادارای امضای غيرمجاز و سپرده های کمتر ازميزان تعيين شده،چک شخصی و نظايرآن و پيشنهاداتی که بعدازانقضاء مدت مقرر درآگهی واصل شود مطلقاً ترتيب اثرداده نخواهدشد.  سايراطلاعات وجزئيات دراسنادمناقصه درج شده است. ضمناً آگهی مذکورازطريق سايت هاي ذكر شده در بالا قابل مشاهده است. براي كسب اطلاعات بيشترميتوانيد با شماره تلفن 4-33228001 – 066 امورپشتيباني- اداره تداركات و قراردادها(داخلي324 و 326) تماس حاصل نمائيد . روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان لرستان

<< بازگشت به ليست مناقصات

تاریخ بروزرسانی :

1396-3-6