صفحه اصلي > مناقصه ها 
 

 
  عنوان مناقصه :آگهي مناقصات عمومي دو مرحله ای شماره هاي 5/97 -6/97
  آگهي در محدوده :کشوری
  آگهي در محدوده :شرکت توزیع برق استان لرسیتان
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :1397/02/26
  آخرين مهلت :1397/03/13
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات : شركت توزيع نيروي برق استان لرستان درنظر دارد انجام خدمات زیر را از طريق برگزاري مناقصه عمومي دومرحله اي به شركتهاي واجد شرايط و تأييد صلاحيت شده واگذار نمايد.جزئيات وشرايط مناقصه بشرح ذيل ميباشد:

<< بازگشت به ليست مناقصات

تاریخ بروزرسانی :

1396-3-6