صفحه اصلي > مناقصه ها 
 

 
  عنوان مناقصه :آگهي مناقصات عمومي دو مرحله ای خريد اجناس از شماره 2/96 تا 14/96
  آگهي در محدوده :کشوری
  آگهي در محدوده :شرکت توزیع برق استان لرستان
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :قدس
  تاريخ انتشار :20/02/96
  آخرين مهلت :30/2/96
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :شركت توزيع نيروي برق استان لرستان درنظر دارد خريد اجناس مورد نيازخود را به شرح جدول زير از طريق برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله ای به شركتهاي واجد شرايط و تأييد صلاحيت شده واگذار نمايد.جزئيات وشرايط مناقصه بشرح زير ميباشد: رديف موضوع مناقصه واحد كالا تعداد موردنياز شماره مناقصه مبلغ تضمين شركت درمناقصه به ريال مهلت زمانی دريافت اسناد آخرين مهلت تحويل پاكات تاريخ بازگشايي پاكات 1 خريد انواع لامپ عدد 30000 2/96 000, 000, 348 ازتاريخ 20/2/96تا 30/2/96درساعات اداری از 8 صبح تا 14بعدازظهر تاساعت14روز سه شنبه مورخ 9/3/96 ساعت30: 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 10/3/96 2 خريدانواع چراغ لاك پشتي دستگاه 11000 3/96 000, 000, 788 3 خريد کات اوت فیوز20 کیلوولت سری 2000 4/96 000, 000, 477 خريد برقگير 20 کیلوولت سری 1500 4/96 000, 000, 402 4 خريد انواع پیچ و مهره عدد 66000 5/96 000, 000, 200 ازتاريخ 20/2/96تا 30/2/96درساعات اداری از 8 صبح تا 14بعدازظهر تاساعت13روز پنجشنبه مورخ 11/3/96 ساعت30: 8 صبح روز سه شنبه مورخ 16/3/96 5 خريد انواع مقره سيليكوني و پایه مقره رأس تیر عدد 43000 6/96 000, 500, 551 6 خريد سيم آلومينيومACSR کیلوگرم 140000 7/96 000, 000, 574 7 خريد تسمه کنسول ,کنسول فلزی و میله ارت عدد 14766 8/96 000, 000, 395 ازتاريخ 20/2/96تا 30/2/96درساعات اداری از 8 صبح تا 14بعدازظهر تاساعت13روز پنجشنبه مورخ 11/3/96 ساعت30: 8 صبح روز چهار شنبه مورخ 17/3/96 8 خريد كابل خودنگهدارفشار ضعيف متر 190000 9/96 000, 000, 586 9 خريد انواع بازوي چراغ عدد 10500 10/96 000, 000, 204 10 خرید یراق آلات کابل خودنگهدار عدد 75000 11/96 000, 000, 272 ازتاريخ 20/2/96تا 30/2/96درساعات اداری از 8 صبح تا 14بعدازظهر تاساعت13روز پنجشنبه مورخ 11/3/96 ساعت30: 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 18/3/96 11 خريد انواع ترانس چک , ایگنیتور , المنت فیوز و فیوز کاردی عدد 86000 12/96 000, 000, 482 12 خرید انواع کابلشو و کلمپ عدد 56000 13/96 000, 000, 340 13 خرید انواع دکل های فلزی دستگاه 56 14/96 000, 000, 761 1-نحوه دريافت اسناد مناقصه : متقاضيان ميتوانند اسنادمناقصه را بصورت فايل PDF ازطريق سايت های ذيل دريافت نمايند: 1 - سايت شركت توزيع برق استان لرستان به آدرس : www.ledc.ir 2- شبكه اطلاع رساني معاملات توانير به آدرس : www.tender.tavanir.org.ir 3- پايگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس: www.iets.mporg.ir 4- انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای توزیع برق به آدرس: www.edca.ir 5- سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس: www.setadiran.ir درصورت تهيه اسناد از اين طريق ، اصل فيش واريزي مبلغ 250،000ريال موضوع بند2 اين آگهي ميبايست بهمراه پاكات «الف» جهت مناقصه گزار ارسال گردد . 2- محل تحويل پاکات اسنادمناقصه: خرم آباد ـ خيابان انقلاب ـ ميدان كيو (22 بهمن) ، بلوار ولايت، بلوار حج - شركت توزيع نيروي برق استان لرستان (حوزه ستادي) - دبيرخانه و پس از ثبت شماره و تاريخ تحويل دفتر حراست گردد. 3- مدت اعتبارپيشنهادها سه ماه (90 روز) ازتاريخ بازگشايي پاكات پيشنهاد قيمت ميباشد. 4- اعتبارريالي مناقصه ازمحل منابع داخلي شركت تأمين ميگردد. شرايط شركت درمناقصه : 1- داشتن گواهي كيفيت و انجام آزمونهاي نوعي و نمونه (Sample tests) از آزمايشگاههايي كه به تأييد شوراي ارزيابي و تأييد صلاحيت شركت توانير رسيده باشد الزامي است . 2- فروشنده ملزم به رعايت استانداردهاي مرتبط با موضوع قرارداد ( استانداردهاي وزارت نيرو ، ملي و بين المللي ) مي باشد. 3-شرکت درردياقبول يک ياتمام پيشنهادات رسيده مختاراست 4-طي مدت اجراي قرارداد ، هيچگونه مابه التفاوتي به عنوان تعديل بهاي واحد موضوع مناقصه و قرارداد به فروشنده پرداخت نخواهد شد . 5- به پيشنهادات مبهم,مخدوش,مشروط,فاقدامضاءيادارای امضای غيرمجازوسپرده های کمترازميزان تعيين شده,چک شخصی ونظايرآن وپيشنهاداتی که بعدازانقضاءمدت مقرردرآگهی واصل شودمطلقاًترتيب اثرداده نخواهدشد. 6 - هزينه انتشار آگهی يک يادونوبت درروزنامه های كثيرالانتشار کشوری بعهده برندگان مناقصه ميباشد. سايراطلاعات وجزئيات دراسنادمناقصه درج شده است. • براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 4-06633228001 داخلي هاي 324 و326(واحدتداركات وقراردادها) تماس حاصل نمائيد . روابط عمومي شركت توزيع برق استان لرستان

<< بازگشت به ليست مناقصات

تاریخ بروزرسانی :

1396-3-6