صفحه اصلي > آمار و اطلاعات > اقلام کلان آماری > موجودی شبکه و تاسیسات 
 

فیلتر گذاری اختصاصی

موجودي شبكه و تاسیسات در سال 1398

تا

پايان

ماه

شبكه فشار متوسط (km)

شبكه فشار ضعيف (km)

ترانسفورماتور

تعداد چراغهاي روشنايي معابر

هوايي

زميني

جمع

هوايي

زميني

جمع

تعداد كل

جمع ظرفيت (MVA)

فروردين

10125.21

67.85 10193.06 5707.31 146.04 5853.35 16294 1881.41 202771

ارديبهشت

10133.44

67.85 10201.29 5714.59 146.04 5860.63 16332 1885.4 202771

خرداد

10150.35 67.85 10218.2 5718.92 146.04 5864.96 16367 1888.225 202771

تير

10153.61 67.85 10221.46 5720.42 146.04 5866.46 16385 1888.705 202771

مرداد

10146.46

67.85 10214.31 5727.98 146.04 5874.02 16412 1890.695 202771

شهريور

10158.8

67.85 10226.67 5734.6 146.04 5880.71 16442 1895.005 202771

مهر

10165.8

67.85 10266.71 5743.4 146.04 5889.53 16493 1900.74 202771

آبان

10166.62

67.85 10234.47 5748.09 146.04 5894.13 16511 1905.35 203039

آذر

10176.76 67.85 10244.6 5751.15 146.04 5897.19 16555 1909.545 203189

دي

10176.76 67.85 10244.6 5751.15 146.04 5897.19 16555 1909.545 203189

بهمن

10176.76 67.85 10244.6 5751.15 146.04 5897.19 16555 1909.545 203189

اسفند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ بروزرسانی :

1398-12-27