صفحه اصلي > آمار و اطلاعات > اقلام کلان آماری > موجودی شبکه و تاسیسات 
 

فیلتر گذاری اختصاصی

موجودي شبكه و تاسیسات در سال 1397

تا

پايان

ماه

شبكه فشار متوسط (km)

شبكه فشار ضعيف (km)

ترانسفورماتور

تعداد چراغهاي روشنايي معابر

هوايي

زميني

جمع

هوايي

زميني

جمع

تعداد كل

جمع ظرفيت (MVA)

فروردين

9945.22

67.48 10012.7 5607.09 146 5753.09 15885 1849.245 191086

ارديبهشت

9960.21

67.48 10027.7 5607.88 146 5753.88 15936 1856.02 191249

خرداد

9984.13 67.48 10051.61 5614 146 5760 15972 1858.845 191249

تير

9985.7 67.48 10053.23 5614.66 146 5760.66 16001 1861.345 193210

مرداد

9991.11

67.48 10058.86 5621.12 146 5767.12 16037 1864.995 195264

شهريور

10015.03

67.747 10082.78 5626.8 146 5772.89 16073 1867.82 195264

مهر

10056.8

67.747 10124.36 5642.01 146 5788.01 16111 1870.4 195264

آبان

10063.3

67.5 10130.8 5644.7 146 5790.7 16148 1874.2 195264

آذر

10122.3 67.5 10189.8 5076.01 146 5852.01 16264 1886.925 195264

دي
 


 

بهمن

   
 


   

اسفند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ بروزرسانی :

1397-11-17