صفحه اصلي > آمار و اطلاعات > اقلام کلان آماری > موجودی شبکه و تاسیسات 
 

فیلتر گذاری اختصاصی

موجودي شبكه و تاسیسات در سال 1398

تا

پايان

ماه

شبكه فشار متوسط (km)

شبكه فشار ضعيف (km)

ترانسفورماتور

تعداد چراغهاي روشنايي معابر

هوايي

زميني

جمع

هوايي

زميني

جمع

تعداد كل

جمع ظرفيت (MVA)

فروردين

 

               

ارديبهشت

 

               

خرداد


               

تير

                 

مرداد

 

               

شهريور

 

               

مهر

 

               

آبان

 

               

آذر


               

دي
 


 

بهمن

   
 


   

اسفند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ بروزرسانی :

1398-3-30