فیلتر گذاری اختصاصی

حداکثر بار شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان در سال 1397
شرح واحد فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی  بهمن اسفند حداکثر بار در سال
حداکثر بار همزمان با شبکه سراسری مگا وات 379.8 379.8 543.69 596.4 620.4 584.6 500.5 376.4         620.4
حداکثر بار عیر همزمان مگا وات 438.09 443 601.5 687.8 705.2 749.09 552.6 418.5
      749.09

تاریخ بروزرسانی :

1397-9-27