فیلتر گذاری اختصاصی

حداکثر بار شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان در سال 1398
شرح واحد فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی  بهمن اسفند حداکثر بار در سال
حداکثر بار همزمان با شبکه سراسری مگا وات 359.8 404.4 542.1 608.5 632.2 614.3 469.6 422.93 432.61 433.1  434.4   632.2
حداکثر بار عیر همزمان مگا وات 452.9 466 602.1 669.7 701.9 668.6 551.4 486.29 500.69 519.26  475.7   701.9

تاریخ بروزرسانی :

1398-12-27