فیلتر گذاری اختصاصی

موجودي چاه هاي كشاورزي برقدار شده در سال 1398
شرح واحد فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی  بهمن اسفند
تعداد حلقه
                 
 
متوسط دیماند کیلو وات
                     
مصرف انرژی مگا وات ساعت                        

 

تاریخ بروزرسانی :

1398-3-30