فیلتر گذاری اختصاصی

موجودي چاه هاي كشاورزي برقدار شده در سال 1398
شرح واحد فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی  بهمن اسفند
تعداد حلقه 5793 5818 5827              
 
متوسط دیماند کیلو وات 50.19 52.19 50.1                  
مصرف انرژی مگا وات ساعت 68.309 6032.995 51924.682                  

تاریخ بروزرسانی :

1398-4-24