فیلتر گذاری اختصاصی

موجودي چاه هاي كشاورزي برقدار شده در سال 1397
شرح واحد فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی  بهمن اسفند جمع
تعداد حلقه 5566 5585 5608 5628 5645 5688        
  5688
متوسط دیماند کیلو وات 50.73 50.6 50.67 50.57  50.39 50.49             50.73
مصرف انرژی مگا وات ساعت 11551.994 11037.215 4299.632 140376.7 216219.1 84845.3      
    468330.03

 

تاریخ بروزرسانی :

1397-7-25