فیلتر گذاری اختصاصی

موجودي چاه هاي كشاورزي برقدار شده در سال 1397
شرح واحد فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی  بهمن اسفند
تعداد حلقه 5566 5585 5608 5628 5645 5688 5705 5723 5744 5762
 
متوسط دیماند کیلو وات 50.73 50.6 50.67 50.57  50.39 50.49 50.36 50.29 50.32 50.28    
مصرف انرژی مگا وات ساعت 11551.994 11037.215 4299.632 140376.7 216219.1 84845.3 379176 30319.7 5836.754 7094.761    

 

تاریخ بروزرسانی :

1397-11-17