فیلتر گذاری اختصاصی

موجودي چاه هاي كشاورزي برقدار شده در سال 1398
شرح واحد فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی  بهمن اسفند
تعداد حلقه 5793 5818 5827 5858 5869 5882 5908 5927 5948 5958 5943  
متوسط دیماند کیلو وات 50.19 52.19 50.1 50.18 50.25 50.22 50.312 50.28 50.24 50.38 50.15  
مصرف انرژی مگا وات ساعت 68.309 6032.995 51924.682 122713.154 91980.27 106840.174 68367.281 38981.753 29998.528 16173.929 4873.651  

تاریخ بروزرسانی :

1398-12-27