فیلتر گذاری اختصاصی

موجودي چاه هاي كشاورزي برقدار شده در سال 1399
شرح واحد فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی  بهمن اسفند
تعداد حلقه 5975
6012
6036
6057
6090
6103
6114
6126
6164
6173
6177
 
متوسط دیماند کیلو وات 50.3
50.33
50.32
50.24
50.17
49.91
49.86
49.82
49.97
49.96 49.97  
مصرف انرژی مگا وات ساعت 9114.749
23227.856
58586.659
165633.958
88847.308
113120.354
73397.057
34292.23
13172.507
29134.351
13792.764
 

تاریخ بروزرسانی :

1400-1-7