صفحه اصلي > آمار و اطلاعات > اقلام کلان آماری > برقرسانی روستایی 
 

فیلتر گذاری اختصاصی

آمار عملکرد برقرسانی روستایی شركت توزيع نيروي برق استان لرستان در سال 1398

شرح واحد فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند جمع کل
تعداد روستا روستا                          
تعداد خانوار خانوار                        
شبکه فشار متوسط  کیلومتر
                       
شبکه فشار ضعیف کیلومتر
                       
تعداد پست فشار متوسط منصوبه دستگاه
                       
ظرفیت پستهای فشار متوسط منصوبه کیلو ولت آمپر
                       

 

تاریخ بروزرسانی :

1398-3-30