فیلتر گذاری اختصاصی


 موجودی تعداد مشترکین (فروش انشعاب) شركت توزيع نيروي برق استان لرستان در سال 1398
نوع مصرف واحد  خانگی عمومی کشاورزی صنعتی سایر مصارف روشنایی معابر جمع کل
دوره 1 انشعاب 541108 17122 8461 2972 64672 3910 638245
دوره 2 انشعاب
           
دوره 3 انشعاب
           
دوره 4 انشعاب
           
دوره 5 انشعاب
           
دوره 6 انشعاب              

 

تاریخ بروزرسانی :

1398-4-24