فیلتر گذاری اختصاصی


 موجودی تعداد مشترکین (فروش انشعاب) شركت توزيع نيروي برق استان لرستان در سال 1398
نوع مصرف واحد  خانگی عمومی کشاورزی صنعتی سایر مصارف روشنایی معابر جمع کل
دوره 1 انشعاب 541108 17122 8461 2972 64672 3910 638245
دوره 2 انشعاب 543487 17210 8508 2913 65250 3913 641281
دوره 3 انشعاب 546151 17318 8553 2924 65671 3917 644534
دوره 4 انشعاب 549291 17451 8605 2943 66286 3922 648498
دوره 5 انشعاب 551951 17593 8660 2894 66823 3929 651850
دوره 6 انشعاب              

 

تاریخ بروزرسانی :

1398-11-20