فیلتر گذاری اختصاصی


 موجودی تعداد مشترکین (فروش انشعاب) شركت توزيع نيروي برق استان لرستان در سال 1397
نوع مصرف واحد  خانگی عمومی کشاورزی صنعتی سایر مصارف روشنایی معابر جمع کل
دوره 1 انشعاب 528559 16675 8170 2889 62245 3778 622316
دوره 2 انشعاب 530432 16774 8243 2914 62666 3816 624845
دوره 3 انشعاب 532671 16895 8309 2933 63044 3827 627679
دوره 4 انشعاب 535512 16981 8356 2942 63446 3868 631105
دوره 5 انشعاب 537988 17063 8402 2954 63766 3869 634042
دوره 6 انشعاب              

 

تاریخ بروزرسانی :

1397-11-17