فیلتر گذاری اختصاصی


 موجودی تعداد مشترکین (فروش انشعاب) شركت توزيع نيروي برق استان لرستان در سال 1399
نوع مصرف واحد  خانگی عمومی کشاورزی صنعتی سایر مصارف روشنایی معابر جمع کل
دوره 1 انشعاب


دوره 2 انشعاب


دوره 3 انشعاب


 


دوره 4 انشعاب

 
دوره 5 انشعاب


دوره 6 انشعاب              

 

تاریخ بروزرسانی :

1399-5-22