فیلتر گذاری اختصاصی


فروش (مصرف) انرژي شركت توزيع نيروي برق استان لرستان در سال 1397 
نوع مصرف  واحد خانگی عمومی کشاورزی صنعتی سایر مصارف جمع کل
دوره 1  مگا وات ساعت 147740.8 73169.3 55166.3 48313.7 25756.5 350146.7
دوره 2 مگا وات ساعت  166545.6 108613.7 176620.3 66949.1 28657.4 547386.2
دوره 3 مگا وات ساعت  215263.7 129112.4 230617.7 74850.4
 
دوره 4 مگا وات ساعت   
دوره 5 مگا وات ساعت 

 

     
دوره6 مگا وات ساعت             
جمع کل مگا وات ساعت  529550.2 310895.5 462404.4

190113.3

85826.9 1578790.4

 

تاریخ بروزرسانی :

1397-7-25