فیلتر گذاری اختصاصی


فروش (مصرف) انرژي شركت توزيع نيروي برق استان لرستان در سال 1398 
نوع مصرف  واحد خانگی عمومی کشاورزی صنعتی سایر مصارف جمع کل
دوره 1  مگا وات ساعت 151425.354 52863.552 58248.914 54123.638 24841.072 341502.53
دوره 2 مگا وات ساعت  157490.62 97849.727 182319.17 66952.995 25993.381 530605.89
دوره 3 مگا وات ساعت  222572.45 64208.892 242396.702 77622.756 32664.874 639465.674
دوره 4 مگا وات ساعت  211588.218 14463.798 143781.211 74592.829 25311.754 469737.81
دوره 5 مگا وات ساعت  181502.538 189204.82 110458.5 74313.904 26547.225 582027.058
دوره6 مگا وات ساعت             
جمع کل مگا وات ساعت  924579.176 418590.7 737204.565 347606.122 135358.306 2563338.95

 

تاریخ بروزرسانی :

1398-11-20