فیلتر گذاری اختصاصی


فروش (مصرف) انرژي شركت توزيع نيروي برق استان لرستان در سال 1399
نوع مصرف  واحد خانگی عمومی کشاورزی صنعتی سایر مصارف جمع کل
دوره 1  مگا وات ساعت 167502.068
53792.102 73380.662
60018.18
23979.029
378672.041
دوره 2 مگا وات ساعت  198023.809
93582.677
226062.468
68826.626
30143.711
616639.291
دوره 3 مگا وات ساعت  240453.518
90806.945
244400.862
81157.981
39966.82
696786.126
دوره 4 مگا وات ساعت  207626.191
91873.958
165618.88
72579.687
28090.955
565789.671
دوره 5 مگا وات ساعت  174663.084
141108.001
87844.567
81638.417
25891.714
511145.783
دوره6 مگا وات ساعت             
جمع کل مگا وات ساعت  988268.67
471163.683
797307.439
364220.891
148072.229
2769032.912

 

تاریخ بروزرسانی :

1400-1-7