فیلتر گذاری اختصاصی


فروش (مصرف) انرژي شركت توزيع نيروي برق استان لرستان در سال 1397 
نوع مصرف  واحد خانگی عمومی کشاورزی صنعتی سایر مصارف جمع کل
دوره 1  مگا وات ساعت 147740.8 73169.3 55166.3 48313.7 25756.5 350146.7
دوره 2 مگا وات ساعت  166545.6 108613.7 176620.3 66949.1 28657.4 547386.2
دوره 3 مگا وات ساعت  215263.7 129112.4 230617.7 74850.4 31413.013 681257.53
دوره 4 مگا وات ساعت  192560 141218.1 150992.7 61081.5 25735.8 571588.2
دوره 5 مگا وات ساعت  158636

22323

59435 61963 25876 328233
دوره6 مگا وات ساعت             
جمع کل مگا وات ساعت  880746 474437 672832

313158

137438 2478612

 

تاریخ بروزرسانی :

1397-11-17