فیلتر گذاری اختصاصی


فروش (مصرف) انرژي شركت توزيع نيروي برق استان لرستان در سال 1399
نوع مصرف  واحد خانگی عمومی کشاورزی صنعتی سایر مصارف جمع کل
دوره 1  مگا وات ساعت
 دوره 2 مگا وات ساعت 

دوره 3 مگا وات ساعت 

دوره 4 مگا وات ساعت 

دوره 5 مگا وات ساعت 

دوره6 مگا وات ساعت             
جمع کل مگا وات ساعت 

 

تاریخ بروزرسانی :

1399-5-22