نام شركت ( دفتر)  :  شركت توزيع نيروي برق استان لرستان - دفتر تحقيقات 

سايت اينترنتي شركت :  www.ledc.ir  

نام مسئول مربوطه به منظور هماهنگي جهت اخذ اولويت ها :  ابراهيم شريفي پور

سمت مسئول مربوطه :  مدير دفتر تحقيقات

تلفن مسئول مربوطه  : 33208566-066

 نمابر مسئول مربوطه  : 33201612-066    

پست الكترنيكي مسئول مربوطه : research @Ledc.ir                                                          

عناوين اولويت های تحقيقاتي سال 1397

رديف

عنوان تحقيق/  پژوهش

1

بررسی وضعیت صاعقه و سایر اضافه ولتاژها و تاثیر آن بر خاموشی های شبکه در توزیع برق استان لرستان

2

مکان یابی ریکلوزر های جدید جهت بهبود عملکرد شبکه و مطالعات حوادث و خطای گذرا و انجام مطالعات اقتصادی شبکه( پایلوت مدیریت توزیع برق شهرستان ازنا)

3

بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش و مشارکت پرسنل شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان در اصلاح امور و ارائه راهکار های بهبود آن

4

راهکارهای افزایش مشارکت مشترکین بخش خانگی- تجاری- اداری شرکت توزیع برق استان لرستان در راستای مدیریت مصرف برق

5

انجام مطالعات متعادل سازی بار ومقایسه فنی و اقتصادی بهبود حاصل شده و بررسی اثر بخشی آن (پایلوت مدیریت توزیع برق شهرستان ازنا)

6

طراحی سیستم نظارتی جهت تلفات فنی و غیر فنی  شبکه های توزیع برق ( پایلوت مدیریت توزیع برق شهرستان خرم آباد)

تاریخ بروزرسانی :

1397-3-23