شرکت توزيع نيروی برق استان لرستان

ليست پروژه های تحقيقاتی در حال اجرا سال 97

ردیف

عنوان پروژه/ قرارداد

نام شركت/ دانشگاه طرف قرارداد/ مجری/ تلفن تماس

شماره و تاريخ ابلاغ قرارداد

مبلغ قرارداد (ريال)

مدت قرارداد

تاريخ شروع قرارداد

تاريخ پايان قرارداد

تمديد قرارداد

خاتمه يافته/در

حال اجرا

1

تعیین فاصله بهینه برای نصب برقگیرهای حفاظتی در شبکه های توزیع متراکم شهری

دانشگاه لرستان- دکتر شاکرمی

09166675849: دکترشاکرمی

09106559060: حمزه بیرانوند

1364/716

2/2/96

200000000

12 ماه

14/6/96

14/6/97

 

در حال انجام

2

مطالعه شاخص های کیفیت توان شبکه توزیع استان لرستان و مقایسه آنها با استانداردهای مربوطه و ارائه راهکارهایی در جهت بهبود آنها و بررسی وضعیت شبکه از نظر میزان آسیب پذیری در مقابل پدیده رزونانس و فروزنانس( بویژه در مناطق دارای فیدرهای زیرزمینی و یا مناطق دارای مشکل سوختن ترانسفورماتور)

دانشگاه آزاد همدان- دکتر  رضا مهری

09183141448: دکترمهری

20 -02166034725 تلفن دفتر

09385662993: خانم بازگیر

2085/د/97

30/2/97

000/000/630

18 ماه

30/2/97

30/8/97

 

در حال انجام

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ بروزرسانی :

1397-3-23