سه شاخص پوشش بیمه‌ای مشترکین ،اصلاح شبکه‌های فشار ضعیف استان با کابل‌های خودنگهدار و هوشمندسازی کنتورهای برق مشترکین در سال ۱۳۹۹ جلسه آموزشی نحوه استفاده از نرم افزار پایش، جهت همکاران دفتر مدیریت مصرف و دفتر اندازه گیری شرکت توزیع برق استان لرستان در محل سالن کنفرانس. مهندس فریدون خودنیا مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان از حضور پرشور مردم و کارکنان این شرکت در انتخابات ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۰ قدردانی کرد
کسب سه رتبه برتر در بین شرکت های توزیع برق سراسر کشور
سه شاخص پوشش بیمه‌ای مشترکین ،اصلاح شبکه‌های فشار ضعیف استان با کابل‌های خودنگهدار و هوشمندسازی کنتورهای برق مشترکین در سال ۱۳۹۹
مدیرعامل برق لرستان خبر داد:
جلسه آموزشی نحوه استفاده از نرم افزار پایش، جهت همکاران دفتر مدیریت مصرف و دفتر اندازه گیری شرکت توزیع برق استان لرستان در محل سالن کنفرانس.
متن تقدیر و تشکر مدیریت عامل برق لرستان:
مهندس فریدون خودنیا مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان از حضور پرشور مردم و کارکنان این شرکت در انتخابات ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۰ قدردانی کرد

فراخوان رئیس بهره برداری برق رومشکان
فراخوان رئیس بهره برداری برق رومشکان
1399/12/17
فرخوان معاونت های شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان
فرخوان معاونت های شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان
1399/12/12
برگزاری اولین آزمون عمومی تغییر حالت اشتغال(به کار)
برگزاری اولین آزمون عمومی تغییر حالت اشتغال(به کار)
1399/12/10