با همکاری گروه های اجرایی و نظارتی برای روشنایی شهر خـرم‌آباد چراغ  ۱۱ روستای لرستان روشن شد
تکمیل اجرای پروژه تبدیل سیم مسی به کابل خودنگهدار فشار ضعیف شهرستان الیگودرز
با همکاری گروه های اجرایی و نظارتی
فـرمان‌ جـهادی بـرق لـرستـان
برای روشنایی شهر خـرم‌آباد
با اقدام جهادی و در کوتاه ترین زمان ممکن صورت گرفت؛
چراغ ۱۱ روستای لرستان روشن شد

با همکاری گروه های اجرایی و نظارتی
تکمیل اجرای پروژه تبدیل سیم مسی به کابل خودنگهدار فشار ضعیف شهرستان الیگودرز
1399/7/27
برای روشنایی شهر خـرم‌آباد
فـرمان‌ جـهادی بـرق لـرستـان
1399/7/24
چراغ  ۱۱ روستای لرستان روشن شد
با اقدام جهادی و در کوتاه ترین زمان ممکن صورت گرفت؛
1399/7/16
با همکاری گروه های اجرایی و نظارتی
تکمیل اجرای پروژه تبدیل سیم مسی به کابل خودنگهدار فشار ضعیف شهرستان الیگودرز
1399/7/27
برای روشنایی شهر خـرم‌آباد
فـرمان‌ جـهادی بـرق لـرستـان
1399/7/24
چراغ  ۱۱ روستای لرستان روشن شد
با اقدام جهادی و در کوتاه ترین زمان ممکن صورت گرفت؛
1399/7/16
اقدامات و افتتاح پروژه های عمرانی و برقرسانی در هفته دولت 1399
اقدامات و افتتاح پروژه های عمرانی و برقرسانی در هفته دولت 1399
1399/6/16