کار فرهنگی شرکت توزیع برق لرستان در مبارزه با کرونا ۱۸۱۷ میلیارد تومان پروژه های صنعت آب و برق لرستان به بهره برداری رسید شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان برای مشترکینی که در طرح های کاهش پیک بار در تابستان 1398 همکاری داشتند مبلغ 29.5 میلیارد ریال تخفیف های برق مصرفی اعمال نمود.
"نوروز امسال در خانه میمانیم‌تا کرونا را شکست دهیم"
کار فرهنگی شرکت توزیع برق لرستان در مبارزه با کرونا
۱۸۱۷ میلیارد تومان پروژه های صنعت آب و برق لرستان به بهره برداری رسید
۱۸۱۷ میلیارد تومان پروژه های صنعت آب و برق لرستان به بهره برداری رسید
تخفیف 29.5 میلیارد ریالی به مشترکین شرکت توزیع برق لرستان
شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان برای مشترکینی که در طرح های کاهش پیک بار در تابستان 1398 همکاری داشتند مبلغ 29.5 میلیارد ریال تخفیف های برق مصرفی اعمال نمود.

کار فرهنگی شرکت توزیع برق لرستان در مبارزه با کرونا
"نوروز امسال در خانه میمانیم‌تا کرونا را شکست دهیم"
1398/12/24
۱۸۱۷ میلیارد تومان پروژه های صنعت آب و برق لرستان به بهره برداری رسید
۱۸۱۷ میلیارد تومان پروژه های صنعت آب و برق لرستان به بهره برداری رسید
1398/12/14
پروژه ها و اقدامات شرکت توزیع برق استان لرستان در دهه فجر ۹۸
پروژه ها و اقدامات شرکت توزیع برق استان لرستان در دهه فجر ۹۸
1398/11/28