صفحه اصلي > درباره ما > مدیران سازمان و وظایف آنها 
 

نام و نام خانوادگی پست سازمانی پست الکترونیک شماره مستقیم عکس
فریدون خودنیا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره khodnia(at)ledc(dot)ir 066-33225602
احمد کوشکی معاونت مالی و پشتیبانی koushki(at)ledc(dot)ir 066-33231290
علی حسین بیگی معاونت فنی و برنامه ریزی hosseinbeigi(at)ledc(dot)ir 066-33214938
اسفندیار دهقان معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ dehghan(at)ledc(dot)ir 066-33324045
مراد سلیمانی نیک معاونت منابع انسانی soleimani(at)ledc(dot)ir 066-33228006
سید صادق آهو قلندری مدیر پشتیبانی ahoghalandari(at)ledc(dot)ir 066-33218010
مجید امرایی مدیر دفتر روابط عمومی amraei(at)ledc(dot)ir 066-33208565
همایون بختیاری مدیردفتر برنامه ریزی و بودجه bakhtiari(at)ledc(dot)ir 066-33208564
مجید فتحی بیرانوند مدیر امورکارکنان
fathi(at)ledc(dot)ir 066-33228001
مهدی حیدری زاد مدیر دفتر حراست و امور محرمانه heydarizad(at)ledc(dot)ir 066-33228009
عبدالرضا حسینی مهر مدیر دفتر کنترل پروژه hosseinimahr(at)ledc(dot)ir 066-33208567
وحیده مرادزاده مدیر دفتر تشکیلات، مشاور مدیرمدیرعامل در اموربانوان و خانواده moradzadeh(at)ledc(dot)ir 066-33228001
حمید نظامی مدیر دیسپاچینگ nezami(at)ledc(dot)ir 066-33327612
مهرداد نیک پی مدیر امور مالی nikpey(at)ledc(dot)ir 066-33223381
اصغر رفیعی مدیر دفتر آموزش rafiei(at)ledc(dot)ir 066-33226421  
کوروش رباطی مدیر دفترIT robati(at)ledc(dot)ir 066-33228794
قباد رستمی مدیر دفتر مدیریت مصرف rostami(at)ledc(dot)ir 066-33231009
         
علیرضا شرفی مدیر امور مهندسی و نظارت sharafi(at)ledc(dot)ir 066-33238799
ابراهیم شریفی پور مدیر دفتر تحقیقات sharifipour(at)ledc(dot)ir 066-33208566
چنگیز شیرازی مدیر دفتر خدمات مشترکین shirazi(at)ledc(dot)ir 066-33231008
بهمن توان مدیر دفتر لوازم و اندازه گیری tavanbahman(at)ledc(dot)ir 066-33230441  
حشمت یاوریان مدیر دفتر حقوقی yavarian(at)ledc(dot)ir 066-33207748
محمد اسکندری مدیر دفتر بهره برداری   066-33324048
شاپور رضاییان مدیر دفتر ایمنی و کنترل ضایعات   066-33324049
قاسم ترابی مدیر دفتر بازار برق   066-33324049
محمد امیدی مدیر دفتر تحول اداری   066-33228001
مهران امیری مدیریت توزیع برق شهرستان خرم آباد یک   066-33218368
حکمت بیرانوند مدیریت توزیع برق شهرستان خرم آباد دو
  066-33301533
محمد علی خسروی مدیریت توزیع برق شهرستان بروجرد یک
  066-42620907
محمدرضا خسروی مدیریت توزیع برق شهرستانبروجرد دو
  066-42514194
علی بدری مدیریت توزیع برق شهرستان کوهدشت
  066-32634903
اصغر سرلک مدیریت توزیع برق شهرستان الیگودرز
  066-43326111
عبداله ساجدی مدیریت توزیع برق شهرستان دورود
  066-43242120  
اسماعیل احمدی مدیریت توزیع برق شهرستان ازنا
  066-43430930
محمد طاهر متش پور مدیریت توزیع برق شهرستان پلدختر
  066-32225895
مرادجان سپهوند مدیریت توزیع برق شهرستان الشتر
  066-32522005
فخرالدین حسنپوریان مدیریت توزیع برق شهرستان نورآبا
  066-32720763
بهمن رشنو مدیریت توزیع برق شهرستان چگنی   066-33150032

تاریخ بروزرسانی :

1397-5-30