خدمات رسانی به مردم هدف اصلی مجموعه صنعت آب و برق لرستان است  برگزاری جلسه مدیران عامل صنعت آب و برق لرستان با سازمان های مردم نهاد برگزاری جلسه کارگروه آب و انرژی،در برق لرستان
خدمات رسانی به مردم هدف اصلی مجموعه صنعت آب و برق لرستان است
خدمات رسانی به مردم هدف اصلی مجموعه صنعت آب و برق لرستان است
برگزاری جلسه مدیران عامل صنعت آب و برق لرستان با سازمان های مردم نهاد
برگزاری جلسه مدیران عامل صنعت آب و برق لرستان با سازمان های مردم نهاد
برگزاری جلسه کارگروه آب و انرژی، در برق لرستان
برگزاری جلسه کارگروه آب و انرژی،در برق لرستان

خدمات رسانی به مردم هدف اصلی مجموعه صنعت آب و برق لرستان است
خدمات رسانی به مردم هدف اصلی مجموعه صنعت آب و برق لرستان است
1399/4/12
 برگزاری جلسه مدیران عامل صنعت آب و برق لرستان با سازمان های مردم نهاد
برگزاری جلسه مدیران عامل صنعت آب و برق لرستان با سازمان های مردم نهاد
1399/4/11
برگزاری جلسه کارگروه آب و انرژی،در برق لرستان
برگزاری جلسه کارگروه آب و انرژی، در برق لرستان
1399/4/10