کسب مدال طلا مسابقات پاورلیفتینگ دانشجویان کشور توسط همکار شرکت توزیع برق لرستان. بازدید از نیروگاه گازی دورود کسب مقام برتر حراست برق لرستان در وزارت نیرو
کسب مدال طلا مسابقات پاورلیفتینگ دانشجویان کشور توسط همکار شرکت توزیع برق لرستان.
کسب مدال طلا مسابقات پاورلیفتینگ دانشجویان کشور توسط همکار شرکت توزیع برق لرستان.
بازدید از نیروگاه گازی دورود
بازدید از نیروگاه گازی دورود
کسب مقام برتر حراست برق لرستان در وزارت نیرو
کسب مقام برتر حراست برق لرستان در وزارت نیرو

کسب مدال طلا مسابقات پاورلیفتینگ دانشجویان کشور توسط همکار شرکت توزیع برق لرستان.
کسب مدال طلا مسابقات پاورلیفتینگ دانشجویان کشور توسط همکار شرکت توزیع برق لرستان.
1397/9/27
بازدید از نیروگاه گازی دورود
بازدید از نیروگاه گازی دورود
1397/9/27
کسب مقام برتر حراست برق لرستان در وزارت نیرو
کسب مقام برتر حراست برق لرستان در وزارت نیرو
1397/9/20
تجلیل از بسیجیان نمونه برق لرستان
تجلیل از بسیجیان نمونه برق لرستان
1397/9/12