صفحه اصلي > تماس با ما > ارتباط با مدیران 
 

نام و نام خانوادگی پست سازمانی پست الکترونیک شماره مستقیم عکس
فریدون خودنیا
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره khodnia(at)ledc.ir 066-33225602
غلامرضا نوروزی
مشاور مدیرعامل
hosseinbeigi(at)ledc.ir 066-33230441
مراد سلیمانی نیک معاونت منابع انسانی soleimani(at)ledc.ir 066-33228006
سید صادق آهو قلندری مدیر پشتیبانی ahoghalandari(at)ledc.ir 066-33218010
سعید دولتشاه
مدیر دفتر روابط عمومی dolatshah(at)ledc.ir 066-33208565
محمد حکیمی مدیریت بحران و پدافندغیرعامل hakimi(at)ledc.ir 066-33324046
همایون بختیاری مدیردفتر برنامه ریزی و بودجه bakhtiari(at)ledc.ir 066-33208564
مجید فتحی بیرانوند مدیر امورکارکنان
fathi(at)ledc.ir 066-33228001
مهدی حیدری زاد مدیر دفتر حراست و امور محرمانه heydarizad(at)ledc.ir 066-33228009
عبدالرضا حسینی مهر مدیر دفتر کنترل پروژه hosseinimahr(at)ledc.ir 066-33208567
وحیده مرادزاده مدیر دفتر تشکیلات، مشاور مدیرمدیرعامل در اموربانوان و خانواده moradzadeh(at)ledc.ir 066-33228001
حمید نظامی مدیر دیسپاچینگ nezami(at)ledc.ir 066-33327612
مهرداد نیک پی مدیر امور مالی nikpey(at)ledc.ir 066-33223381
اصغر رفیعی مدیر دفتر آموزش rafiei(at)ledc.ir 066-33226421
کوروش رباطی مدیر دفترIT robati(at)ledc.ir 066-33228794
قباد رستمی مدیر دفتر مدیریت مصرف rostami(at)ledc.ir 066-33231009
علیرضا شرفی مدیر امور مهندسی و نظارت sharafi(at)ledc.ir 066-33238799
ابراهیم شریفی پور مدیر دفتر تحقیقات sharifipour(at)ledc.ir 066-33208566
چنگیز شیرازی مدیر دفتر خدمات مشترکین shirazi(at)ledc.ir 066-33231008
بهمن توان مدیر دفتر لوازم و اندازه گیری tavanbahman(at)ledc.ir 066-33230441
حشمت یاوریان مدیر دفتر حقوقی yavarian(at)ledc.ir 066-33207748
محمد اسکندری مدیر دفتر بهره برداری eskandari(at)ledc.ir 066-33324047
شاپور رضاییان مدیر دفتر ایمنی و کنترل ضایعات rezaeian(at)ledc.ir 066-33324049
قاسم ترابی مدیر دفتر بازار برق torabi(at)ledc.ir 066-33324049
محمد امیدی مدیر دفتر تحول اداری omidi(at)ledc.ir 066-33228001
امین رضا برومند مدیر اداره نظارت بر خدمات bromand(at)ledc.ir 066-33231284
مهران امیری مدیریت توزیع برق شهرستان خرم آباد یک amiri(at)ledc.ir 066-33218368
حکمت بیرانوند مدیریت توزیع برق شهرستان خرم آباد دو
beyranvan(at)ledc.ir 066-33301533
محمد علی خسروی مدیریت توزیع برق شهرستان بروجرد یک
khosravi1(at)ledc.ir 066-42620907
محمدرضا خسروی مدیریت توزیع برق شهرستانبروجرد دو
khosravi2(at)ledc.ir 066-42514194
احسان لطفی
مدیریت توزیع برق شهرستان کوهدشت
lotfi(at)ledc.ir 066-32634903
اصغر سرلک مدیریت توزیع برق شهرستان الیگودرز
sarlak(at)ledc.ir 066-43326111
عبداله ساجدی مدیریت توزیع برق شهرستان دورود

066-43238223
اسماعیل احمدی مدیریت توزیع برق شهرستان ازنا
ahmadi(at)ledc.ir 066-43430930
محمد طاهر متش پور مدیریت توزیع برق شهرستان پلدختر
matash(at)ledc.ir 066-32225895
مرادجان سپهوند مدیریت توزیع برق شهرستان الشتر
sepahvand(at)ledc.ir 066-32522005
فخرالدین حسنپوریان مدیریت توزیع برق شهرستان نورآباد
hasanpor(at)ledc.ir 066-32720763
بهمن رشنو مدیریت توزیع برق شهرستان چگنی rashno(at)ledc.ir 066-33150032
مهرداد حیدری کیا
مدیریت توزیع برق شهرستان رومشگان
heydarikia(at)ledc.ir 066-32653244

تاریخ بروزرسانی :

1400-2-1